در این قسمت بە این موضوع گوش دهید:

عضو یک تیم ورزشی بودن

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

در نروژ، بیش از دو میلیون نفر در ورزش عضویت دارند، بنابراین افراد بسیار زیادی در تیم های ورزشی هستند کە تلاش می کنند تا فعالیت های لازمە را در منطقه شما تسهیل کنند. شما به عنوان یک عضو، هم دارای حق و حقوق هستید و هم تعهداتی بر عهدە دارید، این بدان معناست که از جمله باید، حق عضویت و هزینه تمرین را پرداخت کنید. این امر بە شما کمک می کند تا اطمینان داشتە باشید که بە کودک شما امکان تمرین خوب در تیم ورزشی دریافت خواهد کرد. همچنین می توانید با شرکت در جلسه سالانه بە عنوان عضو بر آنچه در تیم ورزشی اتفاق می افتد، تأثیر بگذارید. همچنین می توانید در نقش یک مربی، بە عنوان هیئت مدیره یا به عنوان مسئول مراسم مستقیماً درگیر مسائل شوید.

بازی:

عضو یک تیم ورزشی بودن

اکثریت افراد در ناروی از طریق باشگاهی که در یک منطقه در حال فعالیت است، همدیگر را ملاقات کردە و درگیر ورزش می شوند. همچنین یک باشگاە ورزشی می تواند در بیش از یک رشتە فعالیت داشتە باشد، و به جز ورزش رویدادهای دیگری را نیز ترتیب دهد. این والدین هستند کە تا حد زیادی بطور داوطلبانه باشگاه را اداره می کنند، در حالی که برخی از تیم های ورزشی کارمندان استخدامی خود را دارند. کار داوطلبانه بدون دستمزد، همانند قلب برای سیستم ورزشی در ناروی است. بدون این نوع تلاش از طرف هزاران نفر، ورزشی کە امروز بە این شکل می شناسیم وجود نمی داشت. این برنامه برای بیش از ١١٠٠٠ تیم ورزشی در سراسر کشور فعالیت های مختلفی ترتیب داده      می شود، است و در ورزش ناروی بیش از دو میلیون نفرعضو وجود دارد. افراد کاملا زیادی در این سیستم هستند و تلاش می کنند که ورزش قسمت مهمی از رشد و نمو بسیاری از کودکان و جوانان باشد. در ورزش شما یک عضو هستید، و نە مشتری، زیرا این خدمتی نیست که بتوانید آن را بخرید. به عنوان یک عضو، هم حق و حقوق و هم تعهدات دارید و این انتظار از شما می رود که از مقررات و تصمیمات ورزش پیروی کنید. یک عضو باید تعهدات مالی خود را نسبت به تیم ورزشی، یعنی پرداخت حق عضویت و هزینه تمرینات، انجام دهد و شما بعد از پرداخت حق عضویت بە عنوان عضو محسوب می شوید. باشگاە ورزشی لیست های عضویت را بە صورت الکترونیکی در سیستم ثبت عضویت کشوری این ورزش ثبت می کند، بنابراین مهم است که هنگام ثبت نام اطلاعات صحیح را ارائه دهید. به عنوان یک عضو، در مسائل مربوط بە ورزش درگیر می شوید، ترجیحاً در همان باشگاە ورزشی کە شما در آن عضویت دارید. سالی یک بار باشگاە ورزشی جلسه سالانه خود را برگزار می کند که در آن همه اعضا دعوت می شوند. در این جلسە سالانە هم گزارش مربوط بە سال گذشتە و هم برنامە های مربوط بە سال آیندە، ارائە می گردد. ورزش قانون مخصوص بە خود را دارد کە می توانید در سایتهای انترنتی کنفدراسیون ورزشی نروژ آنرا ببینید.

در محیط باشگاە ورزشی ، وظایف مختلف و متنوعی مانند نقش مربی، سمت های هیئت مدیره، مدیران برنامە ها، کارهای عملی مانند نگهداری از پیست اسکی و پخت وافلر وجود دارد. این کارها از طریق کار داوطلبانه بدون دستمزد حل می شود و مبتنی بر ایده جمعی است که خود یک چارچوب قوی برای ورزش در ناروی می باشد.

خواستە ما لذت بردن همگان از ورزش است. هدف این است که همە فارغ از دیدگاهی کە دارند، بتوانند جایگاه خود را در ورزش پیدا کنند. برخی ورزش و فعالیت را بە دلیل حفظ سلامتی یا برای شبکه اجتماعی خود انتخاب می کنند در حالی که دیگران یک زندگی ورزشی طولانی مدت در ورزش های برتر را دارند. در هر صورت شروع این کار برای بیشتر افراد با ورزش کودکان آغاز می شود. از طرف دستگاههای بالاتر، دستورالعمل های قوی برای فعالیت برای کودکان ٥ تا ١٢ ساله در ناروی وجود دارد.

پیمان نامە حقوق طفل سازمان ملل متحد در سال ٢٠٠٣ جزئی از قانون نروژ گردید. در این پیمان نامە آمدە است کە اطفال دارای حقوق مخصوص بە خود می باشند. ماده ٣١، که حق داشتن اوقات فراغت را تشریح می کند، امور ورزش های ناروی را نیز راهنمایی می کند. ورزش ناروی طفل را به عنوان یک فرد مستقل به رسمیت می شناسد و این بدان معناست که حقوق طفل در این ورزش و مقررات مربوط به ورزش اطفال در مورد کلیه کودکان مقیم نروژ اعمال می شود. در نروژ این مقررات همە ورزشها را تا سن ١٢ سالگی برای همە کودکان پسر و دختر تنظیم می کنند.

با کودکان نباید به عنوان بزرگسالهای کوچک جسم رفتار شود و ورزش کودکان باید با سطح رشد و بلوغ جسمی و روحی طفل سازگار باشد. طفل از طریق بازی چیزهای زیادی می آموزند و در آنجا هم اجازە سعی کردن و هم شکست خوردن دادە می شود. کلماتی از قبیل تطبیق پذیری و تسلط کلمات کلیدی مهمی در مدل ورزشی نروژ هستند. در ورزش كودكان هدف همانا جامع نگری بر اساس تأثیرگذاری همه جانبه می باشد. توجە بر روی حرفەای شدن زودتر نیست، بلکه بیشتر به ایجاد انعطاف پذیری از طریق مبانی گسترده حرکت است. مشارکت در تیم ورزشی محلی، علاوە بر موارد دیگر امنیت و تعلق خاطر ایجاد میکند، و اینها ارزشهایی هستند که بسیار مهم تر و بزرگتر از فقط ورزش هستند. با هدف شرکت هرچه بیشتر افراد در فعالیت و ورزش، رفاه و لذت در ورزش کودکان مهم است و این بدان معناست که ورزش همچنین بازیگر مهمی در کارهای مربوط بە بهداشت عمومی می باشد. لذت در فعال بودن جدا از مسئلە مشارکت در ورزش، یک پیش شرط اساسی برای فعالیتهایی مثل سرپرستی خود، می باشد.

در نروژ ورزشهای جامع و ورزشهای برتر زیر یک مجموعە، با همان دید و ارزش های یکسان جمع شدەاند. مدل ورزشی نروژ مبتنی بر میل به جامعه ای است که در آن همه باید از فرصت های برابر برخوردار باشند.

این ورزش باید فراگیر باشد. این امر در مورد ورزشهای معلولین صدق می کند، اما همچنین در مورد افزایش اختلاف بین فقیر و ثروتمند در نروژ نیز صدق می کند. تعداد فرزندانی کە در خانواده های کم درآمد زندگی می کنند، به شدت در حال افزایش است و بسیاری از این خانواده ها مهاجر نیز هستند، که با فرهنگ و زبان نروژی آشنا نیستند و طبعا آشنا به نحوه کار ورزش در نروژ نیستند. وقتی می دانیم بیش از ٩٠ درصد کودکان زیر ١٢ سال در ورزش کودکان شرکت می کنند، بنابراین بسیار مهم است که ورزش کودکان شامل کسانی که درآمد کمی دارند و آنهایی کە دارای فرهنگی دیگر هستند، نیز شود. همچنین هدف مشارکت افراد تازه وارد به نروژ در امر خدمات داوطلبانە اجتماعی است، زیرا در ورزش همه استعدادها مهم هستند. آیا ممکن است کە بتوانیم با همکاری همدیگر روش های جدیدی را برای انجام کار داوطلبانه بدون دستمزد پیدا کنیم که تا حد زیادی شامل افراد با فرهنگهای مختلف باشد؟ در صورت تمایل می توانید ایده های خود، کارهایی که می توانید خودتان انجام دهید و یا فعالیتهای داوطلبانە بدون دستمزد جدید که افراد بیشتری را دربرگیرد، را بە باشگاە ورزشی که به آن تعلق دارید ارائه دهید. یک سازمان داوطلبانه که ورزش نیاز بە بیشترین مشارکت کنندگان دارد. اگر این تلاش مشترک همگانی از بین برود و همه هزینەها پرداخت گردد، عواقب این کار همانا افزایش بسیار بالای هزینەها خواهد شد.

ورزش یک بازیگر مهم اجتماعی در تربیت کودکان است، و همچنین منعکس کننده چالش هایی است که جامعه در غیر این صورت تجربه خواهد کرد. ضرب المثل آفریقایی "برای تربیت و پرورش کودک به یک دهکده کامل نیاز است" در مورد ورزش نیز صدق می کند. ورزش با همکاری شهرداری و دولت، برای اطمینان از اینکه دیدگاه "لذت بردن همگان از ورزش" برای همه کسانی که در نروژ زندگی می کنند و دارای کارت شناسایی هستند، کار می کند.

ما یارانه های عمومی را از:

Logo
Logo

ما را دنبال کنید:

Facebook logo