Boy climbing in a climbing hall

راهنمای فعالیت ها

راهنمای فعالیت ها

یک سکوی یادگیری دیجیتال در مورد فرهنگ ورزش در نروژ. گوش دهید، بخوانید و این معلومات را مرور کنید!

ورزش اطفال

سازمان

برای والدین، سرپرستان

ورزش برای همە

ما یارانه های عمومی را از:

Logo
Logo

ما را دنبال کنید:

Facebook logo