در این قسمت بە این موضوع گوش دهید:

دستورالعمل های روزمرە برای سرپرستان در ورزش

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

در ورزش دستورالعمل های مختلفی وجود دارد کە می تواند ما را در مورد این کە چە نوع سرپرست ورزشی برای این ورزش می خواهیم، راهنمایی کند. آدم خواهان این است کە این سرپرستان حامی و الگوی خوبی برای کودکان باشند، اما این مسئلە نیز مهم میباشد کە کاملا واقف بە نقش خود در این ورزش باشید. تعهد و مشارکت شما تأثیر بسزایی در کودکان و محیط اطراف خواهد داشت.

بازی:

دستورالعمل های روزمرە برای سرپرستان در ورزش

سرپرست ورزش بودن بە معنای این است کە حامی خوبی برای کودکتان باشید و در عین حال نیز آگاهی کامل از جایگاە و میزان کمکتان بە ورزش داشتە باشید. برای همە لذت بردن از ورزش بە معنای آگاهی کامل از نقش بزرگسال و همچنین الگو بودن برای کودکان می باشد. پس این ١٩ دستورالعمل زندگی می تواند ما را در مورد این کە چە نوع سرپرست ورزشی برای این ورزش می خواهیم، راهنمایی کند.

١. برای این موضوع کە این کلوپ بە کودک شما و کودکان دیگر امکان فعالیت در محیط نزدیک را میدهد، ارزش قائل شوید.

٢. لذت بردن از ورزش بە معنای لذت از فعال بودن می باشد، کە مهمترین کاری است کە ما می توانیم بە همراە

کودکان انجام دادە و در رشد آن بکوشیم.

٣. برای کودکتان، کلوپ و ورزش بطور کلی یک شخص مشارکت کنندە مثبت باشید – باشگاە یعنی شما.

٤. اجازە بدهید کە بچەها کودک باشند و گفتگوی بزرگسالان را با بزرگترها انجام دهید.

٥. با قوانین ، دستورالعمل ها و آیین نامه هایی که مربوط بە ورزش می باشند، آشنا شوید. اینها می توانند از ورزشی به ورزش دیگر فرق کنند.

٦. در جلسات والدین، کارهای داوطلبانە و فعالیتهای دیگە کە از طرف کلوپ سازماندهی می گردد، شرکت نمائید.

٧. در مسابقات / رقابتها و تمرینات شرکت کنید - شما هم برای فرزندتان، سایر ورزشکاران و هم محیط کلوپ اهمیت دارید.

٨. در پیروزی و شکست همه را تشویق کنید. همه ما در ایجاد محیطی که می خواهیم بخشی از آن باشیم، مسئولیت داریم.

٩. بگذارید مربی مربی باشد - با مربی و کلوپ یک گفتگوی سازنده داشته باشید.

١٠. هدف از بازی منصفانە ایجاد آگاهی در مورد چگونگی رفتار ما با یکدیگر در نقشهای مختلف، چە در داخل و چە در خارج از ورزشگاە ورزشی، می باشد.

١١. بە عنوان یک شخص بزرگسال در ورزش، از طریق رفتار و کردارتان الگوی خوبی باشید.

١٢. به کودک خود کمک کنید تا نگرشی مثبت نسبت به خودش و هم تیمی هایش پیدا کند.

١٣. در فکر تسلط و یادگیری باشید، نه فقط نتیجه.

١٤. از طریق این کلوپ می توانید آموزش ها و دوره های مربوط بە جنبه های مختلف ورزشی را دریافت کنید، با باشگاه تماس بگیرید.

١٥. همکاری کنید تا همە کسانی که کاری برای باشگاه انجام می دهد، کار راحت و خوشایندی داشتە باشند.

١٦. ببینید کە آیا کودکان / خانواده هایی هستند کە نیاز بە تجهیزات، کمک برای بردن و آوردنشان و یا موارد مشابە دارند.

١٧. در مورد وسایل ورزشی به استفاده مجدد و حفظ محیط زیست فکر کنید.

١٨. تلاش کنید تا قیمت تجهیزات و فعالیت ها مناسب سن و سال و نیاز کودک باشد.

١٩. مشارکت فرزند شما در ورزش نیز می تواند تفاوت زیادی برای شما به عنوان سرپرست ایجاد کند.

ما یارانه های عمومی را از:

Logo
Logo

ما را دنبال کنید:

Facebook logo