در این قسمت بە این موضوع گوش دهید:

کار داوطلبانە بدون دستمزد – قلب ورزش ناروی

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

کار داوطلبانه بدون دستمزد یک اصل بسیار مهم در ورزش ناروی می باشد، بدون وجود اشخاص داوطلب و امکان کار داوطلبانه بدون دستمزد، اداره تیم های ورزشی دشوار می بود. شرکت والدین و سایر داوطلبان در ادارە کلوپ های محلی یک امری عادی می باشد که بە این مسئلە کمک میکند کە بیشتر کودکان در فعالیتهایی که دوست دارند، شرکت داشتە باشند. خود را داوطلب کردن مزایای زیادی دارد، بنابراین بهتر است کە شما نیز این را در نظر داشتە باشید.

بازی:

کار داوطلبانە بدون دستمزد فرصتی عالی برای کمک همگانی خواهد بود

بدنە ورزش نروژ از قسمتهای زیادی تشکیل شده است، اما شکی نیست که کار داوطلبانە بدون دستمزد بە مانند قلب آن بە حساب می آید. تیم های ورزشی توسط والدین و افراد دیگری که به طور داوطلبانه کار می کنند، اداره می گردند. برخی می خواهند مربی شوند و برخی دیگر ترجیح می دهند رهبر تیم یا مسئول تماس با والدین باشند. علاوه بر این، کسانی باید مسئول نگهداری تجهیزات، تاسیسات، امور مالی و سازمان دهی را باشند. داوطلب شدن والدین در نروژ امری عادی است و این به آنها فرصت خوبی می دهد تا به باشگاهی که کودکانشان در آن عضویت دارند، کمک کنند. بهترین چیز در مورد این کار داوطلبانە بدون دستمزد این است که امکان شرکت هرچه بیشتر کودکان و جوانان در ورزش های سازمان یافته را فراهم می آورد.  

تنها این مسئلە کە کودکان از وجود سیستم کار داوطلبانە بدون دستمزد سود میبرند، از اهمیت زیادی برخوردار نیست. بلکە جنبه  بسیار مهم دیگر این است که شما با دیگران آشنا میشوید، و این اغلب در تلاش برای رسیدن به یک هدف مشترک ارزشمند خواهد بود. برای برخی، آشنایی های جدید می تواند فرصت های شغلی را نیز به همراه داشته باشد. برای کسانی که تازه وارد این کشور می شوند، یک شبکه گسترده فرصت هایی را برای تمرین زبان و شناخت فرهنگ و سنت های نروژی فراهم می کند. کار داوطلبانه بدون دستمزد غالباً امری اجتماعی است که به افزایش حس باشگاهی و تعلق داشتن بە کلوپ نیز کمک می کند. اینکه چقدر می توانید کمک کنید و چە چیزهایی باید انجام گردد، از ورزشی به ورزش دیگر و از یک کلوپ به کلوپی دیگر فرق می کند.

کار داوطلبانه بدون دستمزد کاری داوطلبانه است که والدین باید در آن شرکت کنند تا به تیم و کلوپ کمک کنند. بسیاری از باشگاه ها دارای زمینهای تمرین و تاسیسات باشگاهی خود هستند که نگهداری و استفادە از این امکانات برای آنها هزینه دارد. انجام کار داوطلبانه بدون دستمزد همچنین به کاهش مبالغی که خانواده ها باید برای فرزندان بپردازند، کمک می کند. به عنوان مثال، این می تواند ارسال تیم به مسابقات یا رویداد های دیگر کشوری را بسیار ارزان تر کند.

هزینه سفر رفتن بە مسابقات زیاد است و ما می خواهیم همه بدون توجه به اینکه پول زیادی دارند یا  کم، به ما بپیوندند. روش های مختلفی برای جمع آوری هزینە سفر وجود دارد. یک مثال واقعی جمع آوری بطری برای پول گروی آن می باشد. برای دستیابی به این هدف، ما به کسی نیاز داریم که بتواند برای دادن اطلاعات لازمە در مورد جمع آوری پول، جزوه های اطلاعاتی درست کند و سپس باید این جزوات در صندوق های پستی در منطقه ای که ما قرار است بطری های آنجا را جمع می کنیم، انداختە شوند. سپس کسی باید همراە بچه ها برود و زنگ درها را بزند و سرانجام کسی باید این بطری ها را به مغازه ها بردە، و بعد از تحویل آنها، پولش را دریافت کند.

شمارش کالا نمونه دیگری از این کارها است. مغازه ها مجبورند چندین بار در سال کالاهای خود را بشمارند. والدین و کودکانی که به سن کافی رسیده اند، برای چند ساعت در فروشگاه کار می کنند و حقوقی دریافت می کنند که به تیم خودشان تعلق دارد. کار داوطلبانه بدون دستمزد در داخل کلوپ ها نیز صورت می گیرد. آنها در خلال رویدادهای ورزشی به نگهبان امنیتی نیاز دارند، وافل، نوشابه و قهوه می فروشند، کیک درست می کنند و می فروشند، در دبیرخانه می نشینند و دیپلم های ورزشی و مدالها را توزیع می کنند. در بسیاری از مواقع نیز همه چیز باید قبل و بعد از انجام یک رویداد ترتیب دادە شود.

ما برای این کە بتوانیم ورزش را بە شکل یک سازمان داوطلبانە حفظ کنیم، وابستە بە این هستیم کە همە بە اشکال مختلف بطور داوطلبانە به کلوپ ورزشی کمک کنند. اگر برای شما شرکت در کارهای داوطلبانه معمولی بدون دستمزد امکان ندارد، می توانید برای انجام کارهای دیگر با کلوپ ورزشی صحبت کنید. آیا می توانید در پخت غذا، رانندگی ماشین، انجام کارهای فیزیکی، حسابداری، مربیگری و غیرە کمک کنید؟ اگر قادر به انجام این کارها نیستید، مهم است که اطلاع دهید و آمادگی خود را برای کمک کردن در آیندە اعلام دارید. شاید شما ایده های خوبی داشته باشید و بسیار خوب است اگر در این مورد با مربی یا شخص مسئول تماس با والدین صحبت کنید.

وقتی وظایف خود را در کار داوطلبانه بدون حقوق به پایان رساندید، احساس فوق العاده خوبی برای شما ایجاد می شود. از یک طرف شما برای فرزند یا فرزندان خود تلاش کرده اید، اما مهمتر این است کە شما به جمع کمک کردەاید.

ما یارانه های عمومی را از:

Logo
Logo

ما را دنبال کنید:

Facebook logo