در این قسمت بە این موضوع گوش دهید:

پیمان نامە حقوق کودکان سازمان ملل متحد در مورد حق داشتن اوقات فراغت

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

پیمان نامە حقوق کودکان سازمان ملل متحد جزئی از قانون نروژ می باشد و بطور واضح بە این اشارە می کند کە کودکان حقوق خاص خود را دارند، و این مسئلە شامل حق داشتن اوقات فراغت برای آنها نیز می گردد. کودکان باید این امکان را داشتە باشند کە بتوانند بر اساس خواستە و نیاز خود بە انجام فعالیت ها و ورزش بپردازند.این مسئلە بە آنها این احساس را می دهد کە بخشی از جامعە می باشند، جایی کە شخص با شرکت کردن، تعلق فرهنگی و هویتی خود را توسعە می دهد.

بازی:

هدف یکسان برای همە کودکان در نروژ

در سال ٢٠٠٣ پیمان نامە حقوق کودکان سازمان ملل متحد کە بە عبارتی دیگر قانون اساسی مربوط بە کودکان نیز نامیدە می شود، جزئی از قانون نروژ گردید. در این پیمان نامە بە طور واضح آمدە است کە کودکان دارای حقوق مخصوص بە خود می باشند. طبعا این مسئلە شامل این نیز می گردد کە آنها حق داشتن اوقات فراغت را دارند، و این موضوع در مادە شمارە ٣١ قانون نیز گنجاندە شدە است. کودک در مدل نروژی ورزش کودکان بە عنوان یک فرد مستقل بە حساب می آید و بدین خاطر بە آنها این امکان دادە می شود کە با توجە بە نیاز و تمایل خودشان، بە ورزش بپردازند.

اوقات فراغت فعال و پر محتوا باعث پیشرفت انسان می گردد. برای کودکان و جوانان میادین ورزش جایی می باشد کە آنها دوست پیدا کردە، بخشی از یک گروە شدە و از طریق شرکت کردن، تعلق فرهنگی و هویتی خود را توسعە دهند. همە کودکان باید امکان شرکت در چنین میدانهایی داشتە باشند.

پیمان نامە حقوق کودکان این را تضمین خواهد کرد کە کودکان، صرف نظر از اینکە چە کسانی هستند یا از کجا آمدەاند، از انچە کە برای داشتن یک زندگی خوب لازم دارند، برخورد دار گردند. همە از حق بازی کردن، استراحت کردن و اوقات فراغت برخورد دار می باشند. این حقی کە آنها دارند باید مستقل از سابقە، وضعیت زندگی مشترک یا وضعیت کاری والدین یا سرپرستان باشد. مسئولیت اجتماعی مشترک ما این است که اطمینان حاصل کنیم همه کودکان فرصت شرکت در فعالیتهای ورزشی ، موسیقی ، رقص ، تئاتر یا سایر فعالیتهای تفریحی مورد علاقە خود را دارند.

نمی توان با استفادە از کلمات و اعداد نشان داد کە این موضوع چقدر اهمیت دارد، و چقدر مهم است کە کودک از شرایط خوبی برای رشد و نمو برخورد دار باشد، بنابراین فعالیتهای اوقات فراغت نقش بسیار اساسی دارند. در نتیجە باید کاری کنیم کە همە کودکان از امکانات مساوی برخورد دار باشند.

ما یارانه های عمومی را از:

Logo
Logo

ما را دنبال کنید:

Facebook logo