Kuuntele episodi:

Paljonko se maksaa olla matkassa sportissa?

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Norjan Idrettsforbundetin visjuuni oon «Sportti-iloa kaikile». Tämä meinaa ette met toivoma ette mahollisen moni saa osallistua sporttishiin aktiviteetteihin. Sporttilaakit oon pykätty vapaaehtosuutheen, ja näin aktiviteetteihin osallistuminen ei maksa liikaa. Kunka paljon net aktiviteetit maksavat, vaihettellee sportista sportthiin. Oon kans olemassa raha-oortninkeja joka tekkee helpommaksi olla matkassa jossaki sporttilaakissa.

Pellaa:

Paljonko se maksaa olla matkassa sportissa?

Se on ylheinen ajatus Norjassa ette kaikila joila oon haluolla matkassa sportissa, pittää saa’a maholisuuen olla myötä sportissa elitoimia vapaamuotosessa fyysisessa aktiviteetissa. Visjuuni «Sportti-iloa kaikile»merkittee ette sportin pittää olla laaja, ja ette raha-asiat ei piä olla estheenälasten ja nuorten matkassa olemisheen. Silti näyttävät tutkinnot ette joilakilapsila ei ole raha-asioitten syystä maholisuus olla matkassa. Näin ei pitäisolla.

Se ryhmä lapsia jokka kasuavat ylös köyhyyessä oon lissääntymässäNorjassa. Ko erot lissääntyvät niin samfunni ylheensä ja sporttiki häätyy ollahyvin tietonen sportin kustanuksista. Jotta kaikila lapsila olisi samat maholisuuetolla matkassa sportissa, niin met häyvymä tietää kunka met saatama auttaa niitäperheitä joila oon ongelmia. Eesvastuu tästä oon sportissa, koko samfunnissä jakans vanhemiila.

Norjassa päävastuu lasten ylöskasuttamisheen oon vanhemiila.Ja tämä koskee kans lasten osalistumista vapa-ajanaktiviteetteihin. Mitä nuorempilapsi oon, sitä enämen lapsi tarttee vanhempien apua. Se saattaa olla auttaalasta pääsemhään treeninkeihin, kattoa pörhään ette lapsela oon oikeat tavaratja ette het tietävät sportin reekeleistä.

Norjassa sportti oon pykätty vapaehtosuutheen. Eninosassalaakeissa vanhemat toimivat treenareina ja johtajina ja meilä oon hurjan kovadugnaadikulttuuri. Se antaa tärkeän yhessäolemisen tuntheen, ja tämä tunne voiolla monele ihmiselle hyvin tärkeä. Dugnaadeihin osalistuminen on hyvä tapakohatella muita, ja kans tutustua muihin ihmishiin.

Mielenkiintonen vapa-aika antaa lissää kavereita, opettaa uushiinasioihin ja antaa piian intressejä joka kestää läpi koko elämän. Tämä oon taas tärkeäätriivastumisheen ja elämänkvaliteethiin. Sportti oon Norjassa isoin vapa-ajanareena lapsile.

Sporttiaktiviteetit tapahtuvat sporttilaakeissa. Tyhä Norjassaoon suunile 11000 eri urheilulaakia jokka pykkäävät erilaisia aktiviteettejäraahvaile ja lapsile. Mutta sportin pykkääminen ja pyörittäminen ei ole ilmaistatouhua.

Joilaki sporttilaakeila saattaa olla isot anläggit ja omathallit ja jopa  palkatut työtelijät. Nämäja muut erot tekevät ette kustanukset osalistua voi olla erilaiset piiristäpiirhiin ja sportista sportthiin. Se maksaa kans olla matkassa kilpailuissa, jasiksi kilpailuhommissa voi olla omarahoitus jonka pitää maksaa. Tämä maksu saattaamennä yöpymisheen, ruokhaan taikka ihan siihen reissamisheen. Monet piirit elilaakit järjestävät duugnaadia, niin ette se omamaksu olisi maholisemman pieni. Jossinula ei ole biiliä, niin saatat kysyä kyytiä muilta. Puhu rohkiasti treenarineli joukkuejohtajan kans näistä asioista.

Eri sporteissa oon eri kustanuksia. Esimerkiksi jäähockey jaalppiinisportti oon tyyrimät sportit ko esimerkiksi koripallo, käsipallo,vapaasportti ja jalkapallo. Joskus kampheet, varustheet ja suojat oon melkotyyrhiit. Jäähockey oon semmonen sportti joka vaatii paljon suojatavaroita, jakustanukset lissääntyvät ko lapset vanhenevat. Muista kuiten ette lapsi eitartte net kaikista tyyrhimät varustheet, Varustheet häätyy tyhä olla praktisetja passata ikäluokhaan ja tashoon.

Puhu treenarin kans näistäki asioista. Ja aina oon maholisuusostaa käytettyjä tavaroita. Oon olemassa omia facebook-ryhmiä joissa ihmisetmyyvät käytettyjä sporttitavaroita. Joskus urheiluseurat itteki pykkää käytettyjensporttitavaroitten markkinoita. Sieltä saatat löytää hyviäkin varustheitahalvala hinnala. Uuestikäyttö oon järkevää rahalisesti ja se säästää kansluontoa ja miljöötä. Joissaki komuuneissa saattaa kans lainata tavaroita.

Jos sinula jostaki syystä oon raha-asiat hankalasti, niin muistaette raha-asioihin voi saa’a apua. Hankalhaan tilhaan saattaa moni joutua.Mutta se oon kuiten tähelistä ette lapset saavat jatkaa heän vapaajan aktiviteeteissä.Kysy suorhaan omalta komuunilta, minkälaista apua voi saa’a.

Sie saatat vanhempana hakea apua NAV:n kautta, ja jos oletmatkassa introduksjuuniprogrammissa, niin saatat kans hakea apua Flyktningetjenestenistäeli komuunin kautta.

Sporttilaakeissa saatat hajottaa laskun monheen oshaan, jajoilaki laakeila oon omat solidariteettirahastot eli orningit joista sievanhempana saatat hakea apua, Joissaki komuuneissa Punanen risti eli Frelsesarmeensaattaa kans auttaa. Ko lasku tullee, niin laskun pittää maksaa maksuajansisälä. Jos  sinula ei ole varaa, niin otakontaktia laakhiin ja taho lykkäystä eli laskun hajottamista.

Jos asut komuunissa jossa oon oma aktiviteettiopas, niin häneltäsaat tietoa kunka apuohjelmat toimivat. Muuten saatat puhua sporttiraatihenkilön,terveyssairhaanhoitajan, koulunneuvojan eli komuunin kontaktihenkilön  kans, Kyllä aina ratkaisu löytyy, jos tyhä tietäämistä kenkä puristaa. 

Sporttimailma freistaa koko ajan pittää treeninki- ja kilpailukustanuksetmatalina ja erityinen fokus oon lasten- ja nuortensportissa tyyreissäsporttitavaroissa. Tästä asiasta meilä oon kaikila eesvastuu.  

Met kaikki haluamma saa’a aikaiseksi meän visjuunin, «sportti-iloakaikile». Visjuuni oon toki ambisiöösi! Mutta meän puolesta met olema valmhiit  tekemhään paljon töitä sen etheen ette kaikkisaisivat tuntea iloa sportissa.

Met saamma rahakuurtoa näiltä:

Logo
Logo

Kuoraa meitä sosiaalisissa medioissa:

Facebook logo