እዚ ዝስዕብ ክፋል ስምዓዮ:

ብኸመይ ኢኻ ኣባል ጋንታ ስፖርት ክትከውን ትኽእል፡ ከምኡ ውን ፋልማይ ልምምድ ከመይ ይመስል

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

ቆልዑ ንጡፋት ምዃን ዝፈትዉ ኮይኖም ብዙሓት ጋንታታት ስፖርት ከኣ ብዙሕ ኣወንታዊ ንጥፈታት እዩ ዘለወን። ኣብ ከባቢኻ ዘለዋ ጋንታታት ስፖርት ኣየኖት ምዃነን ፈሊጥካ ተወከሰን መታን ውላድካ ክጽንበረን። ውላድካ ሓደ ዓይነት ስፖርት ምስ መረጸ ንውላድካ ኣመዝጊብካ ክፍሊት ኣባልነት ክትከፍል ኣለካ። ቆልዑ ኣብ ልምምድ ኣብ ሰዓቶም ክርከቡ ንኣሰልጣኒ፡ደቅ ጋንትኡ ኣገዳሲ እዩ፡ ከምኡውን ውላድካ ክዳሎ ቅሩብ ግዜ ይረክብ። ቆልዑ ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ኣብ ልምምድ ክሳተፉ ልሙድ ተርእዮ እዩ።

ንክትሰምዕ ጠውቅ:

ኣብ ጋንታ ስፖርት ብኸመይ ኢኻ ኣባል ትኸውን፧ ፋልማይ ትሳተፎ ልምምድ

ዕድመኻ ብዘየገድስ ስፖርት ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ፡ ሓሊፉካ እዩ ዝበሃሎ ኣይኮነን። ብዙሓት ቤት-ትምህርቲ ክጅምሩ ከሎዉ ደቅ ሽዱሽተ ዓመት ምስ ኮኑ እዮም ዝጅምሩ። ገሊኦም ዓይነታት ስፖርት ንካብኡ ዝንእሱ ቆልዑ ከማን ባይታ ኣጣጢሐን የጀምራ እየን። ቆልዑ ኣብ ከባቢኦም ኣብ ስፖርት ክነጥፉ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ተደላዪ እዩ ድማ። መታን መገዲ ክሓጽረሎም፡ ከምኡውን እቶም ንጥፈታት መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ደቅ ክላሶም ስለዘካይዱዎም። ነቶም ቆልዑ ምቾትን ውሕስነትን ክመስመዖም ምግባር እዩ እቲ ቀንዲ ዘገድስ። ገሊኦም ቆልዑ ዝተወሰነ ዓይነት ስፖርት ወይ ንጥፈት ከካይዱ ይደልዩ፡ ገሊኦም ቆልዑ ድማ ኣዕሩኽቶም ይገብሩዎ ብምህላዎም ዝተባብዑ ኣሎዉ። ሓንሳብ ሓንሳብ ወለዲ ውን ደቆም ስፖርት ክጅምሩ የተባብዑዎም እዮም። ቆልዑ ነንበይኖም ስለዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዝንባለታት ስለዘለዎም ወለዲ ደቆም ክፈትውዎ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ዝግምቱዎ ንክረኽኽቡሎም ክሕግዙዎም ይኽእሉ እዮም። ውላድካ ነቲ ንጥፈት ዝፈትዎ እንተኾይኑ ወይ እንተደኣ ፈትዩዎ ክቕጽሎን ንነዊሕ ግዜ ባህታ ክፈጥረሉ ዘሎ ተኽእሎ ይዛይድ እዩ።  ንቤት-ትምህርቲ ውን ኣብቲ ትቕመጡሉ ቦታ እተን ዝቐረባ ጋንታታት ስፖርት ኣየኖት ምዃነን ምሕታት ይከኣል እዩ። ኩሉ ግዜ ክሕግዘካ ዝኽእል ሰብ ኣሎ። ንኣብነት ቋንቋ እንተደኣ በርቲዑካ ንመምህር ወይ ኣብ ኮሙነ ዘሎ ተወካሲ ኣካል ክትሓቶም ትኽእል ኢኻ፡ ንሶም ድማ ምናልባሽ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ናይታ ጋንታ ስፖርት ከራኽቡኻ ይኽእሉ ይኾኑ። ኣብ ገሊኦም ኮሙነታት ድማ ኣብ ሽማግለ ስፖርት ዝሰርሑ ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ሰራሕተኛታት ኣሎዉ። ምስ መራሒ ክለብ/ተወካሲ ኣካል ምስ ተራኸብካ ልምምዳት ኣበይን መዓስን ከምዝካየዱ፡ ከምኡ ውን እንታይ ዓይነት መሳርሒታት ከምዘድሊ ክትሓትት ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ልምምድ ክትሳተፍ ከለኻ ቅኑዕ መሳርሒታት ዋላ እንተዘይሃለወካ ምንም ዝብል ኣይኮነን፡ ምኽንያቱ መጀመርታ ክትሳተፍ ከለኻ ምስኦም ምልላይ እዩ ዝለዓለ ኣገዳስነት ዘለዎ፡ ንዓኻን ንውላድካን። ገሊኦም ዓይነታት ስፖርት ውሕስነት ንምዕቃብ ገለ ተወሳኺ መሳርሒታት ይሓቱ እዮም። ዝኾነ ካልእ ሕቶ ምስ ዝህልወካ ምሕታት ከሰክፈካ የብሉን።

ኣብ ልምምድ ኣብ ሰዓትካ ክትርከብ ኣገዳሲ እዩ፡እንተተኻኢሉ ከማን ልምምድ ቅድሚ ምጅማሩ ገለ ደቓይቅ ኣቐዲምካ ክትመጽእ እዩ ዝሓሸ። ሽዑ ምስ ኣሰልጣኒ ወይ ካልኦት ዓበይቲ ክትዘራረብ ግዜ ይህልወካ። ግዜ ምኽባር ክበሃል ከሎ ብእዋኑ ቅድሚ ልምምድ ምጅማሩ ክትርከብ ኣለካ ማለት እዩ። ከምኡ እንተደኣ ጌርካ ኣሰልጣኒ ስርሑ ተቃልለሉን ውላድካ ንኽዳሎ ቅሩብ ግዜ ይረክብን ማለት እዩ። ኣሰልጣኒ ኣብኡ እንተሃልዩ ንሱ ወይ ንሳ እዩ ልምምድ ክካየድ ከሎ ዝውስን፡ ንስኻ ከም ወላዲ ውላድካ እዚ ከኽብሮ ክትሕግዞ ኣገዳሲ እዩ።ምስ ኣሰልጣኒ ክትዛረብ እንተተደሊኻ ተዛረቦ ኢኻ፡ ግን ዘረባ ዓበይቲ ምስ ዓቢ ሰብ ክትዘራረበሉ ከምዘለካ ኣይትረስዕ ኢኻ።  ኖርወየኛ ዘይትኽእል እንተኾንካ ንውላድካ ከም ኣተርጓሚ ኣይትጠቐመሉ፡ ኣብ ክንድኡ ቋንቋዊ ሓገዝ ክግበረልካ ዘሎ ዕድላት ኣጻሪ። መኪና ዘይብልካ እንተኾይንካ ውላድካ ካልኦት ናብ ልምምድ ክማልኡዎ ዝኽእሉ እንተኾይኖም ሕተት። ብዙሓት ብእግሮም ዝኸዱ፡ብሽግለታ ዝዝውሩ ወይ ኣውቶቡስ ዝወስዱ ኣሎዉ። እቶም ዝነኣሱ ቆልዑ ምስ ወለዶም ኣብ ልምምድ ክመጹ ልሙድ ተርእዮ እዩ። እንታይ እዩ ልሙድ ንምፍላጥ ንኣሰልጣኒ ምሕታት ወይ ምዝታይ ጠቓሚ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ፡ ማለት ካብ ስፖርት ናብ ስፖርት ክፈላለ ዝኽእል ኮይኑ ጎኒ ጎኑ ድማ እቶም ቆልዑ ነንበይኖም ብምዃኖም ዘድልዮም ደገፋት ክፈላለ ይኽእል እዩ፡ እዚ ንባዕሉ ንቡር እዩ። እቲ ቀንዲ ዘገድስ ውላድካ ውሕስነት ክስመዖን ክምችኦን እዩ።

ውላድካ ኣብ ሓደ ዓይነት ስፖርት ክሳተፍ እየ ኢሉ ምስ ወሰነ ኣብቲ ጋንታ ስፖርት ከተመዝግቦ ኣለካ። ከም ኣባል ንኽትምዝገብ ወይ ውላድካ ንኸተመዝግቦ ስም፡ዕለተ-ልደት፡ጾታ፡ኣድራሻ ገዛ፡ ቁጽሪ ተለፎንን ኢመይልን ኣብ አለክትሮኒካዊ መዝገብ ኣባልነት ናይታ ጋንታ ስፖርት ከተእቱ ኣለካ። ብዙሓት ጋንታታት ስፖርት ‘’Min idrett’’ ዝበሃል ኣገልግሎት እየን ዝጥቀማ። ከም ተወሳኺ ክፍሊት ኣባልነት ክትከፍል ኣለካ፡ ከምኡውን ካብቲ ክፍሊትን ምዝገባን ዝተመዝገበሉ ዕለት ኣትሒዝካ ከም ኣባል ኢኻ ትቑጸር። ክፍሊት ኣባልነት ዓመታዊ እዩ ክኽፈል ዘለዎ። እታ ጋንታ ስፖርት ቅኑዕ ሓበሬታ ክወሃባ ኣገዳሲ እዩ መታን ሓበሬታ ክትለዋወጡ።  እቶም ዝነኣሱ ቆልዑ ወለዶም እዮም ሓበሬታ ዝለዋወጡን ርክባት ዘካይዱን፡ ይኹን ደኣ እምበር እንዳዓበዩ ምስ መጹ ኣሰልጣኒ ምስቶም ስፖርተኛታት ብቐጥታ ሓበሬታ ክለዋወጥን ክራኸብን ይኽእል እዩ። ብዙሓት ጋንታታት ኣብ ፈይስቡክ፡ ስፖንድ ወይ ካልኦት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣገደስቲ መልእኽታት ዝህባሉ ናተን ጉጅለታት ኣለወን። ልምምዳት ምስራዝ፡ ልምምድ ዝካየደሉ ግዜ ምቕያር፡ መጸዋዕታ ኣኼባ ንወለዲ ወይ ወፈራ ክካየድ ከምዝኾነ ክኾኑ ይኽእሉ እዞም መልእኽትታት። ብዛዕባ እዚ ውላድካ ክምዝገብ ከሎ ነቲ ኣሰልጣኒ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ። ጽቡቕ ርክብ ክህሉ ንጋንታ ስፖርት፡ንዓኻ ከም ወላዲ ንውላድካን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ውላድካን ንስኻን ብዝተኻእለ መጠን ከምዝምቸኣኩም ምግባር እዩ እቲ ዕላማ፡ ነዚ ክውን ንምግባር ድማ ካብ ኩሎም ኢድ ዘለዎም ሰባት ጻዕሪ ይሓትት እዩ።

ንምኽፋል ሓገዝ ዘድልየካ እንተኾይኑ ንቤት-ጽሕፈት ናቭ/ኮሙነ ወይ ኣገልግሎት ስደተኛታት ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ገሊአን ጋንታታት ስፖርት ድማ ሓገዛ ክወሃበካ ከተመልክተሉ ትኽእል ናተን ካዝና ስምረት/ሓድነት ኣለወን። ብዝተረፈ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ብዛዕባ ስፖርትን ቁጠባን ዘዳለናዮ ክፋል ስምዓዮ።

ካብ መንግስታዊ ሓገዝ ይውሃበና::

Logo
Logo

ብሶሻል ሜድያ ክትካታተለና ትኽእል

Facebook logo