در این قسمت بە این موضوع گوش دهید:

ورزش اطفال چیست و حق و حقوق ورزشی آنها کدام است؟

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

ورزش کودکان فعالیت هایی است که کودک تا رسیدن به سن 12 سالگی در آنها شرکت می کند و بسیار مهم است که با در نظر گرفتن شرایط کودک انجام شود. هدف از این کار تشویق کودکان بە یادگیری، انگیزە داشتن و تسلط بر مهارت های جدید می باشد. در ابتدا، این ورزش اغلب شامل انجام تمرینات ساده است، اما هرچه سنشان بالاتر می رود، تمرینات خاص تری می شوند. کودکان بر اساس حق و حقوق کودک در ورزش، محافظت می شوند، کە نیازهای کودک را توجه اصلی قرار می دهد. این حق وحقوقها براساس کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل متحد می باشد.

بازی:

ورزش اطفال چیست و حق و حقوق ورزشی آنها کدام است؟

ورزش اطفال در نروژ عبارت است از فعالیتهای ورزشی کە کودک تا سن ١٢ سالگی بە آن می پردازد. این فعالیت ها در تیم های مختلف ورزشی انجام می شود و می تواند به صورت سازمان یافته یا غیر سازمان یافته باشد. در بعضی از مکانهای ورزش، ممکن است فعالیت شخصی سازمان یافته ای وجود داشته باشد، به این معنی که کودکان بدون اینکه شخصی سرپرستی آنها را بر عهدە داشته باشد، بە فعالیت می پردازند. این امر اغلب در سالن های اسکیت معمول است، اما سالن های باز فوتبال، سالن های صخرەنوردی و موارد دیگر نیز وجود دارد. بعضی از تیم های ورزشی همه ورزش ها را دارند، به این معنی که بچه ها در چندین رشته ورزشی و در محیط های مختلف آموزش می بینند مانند شنا، اسکی استقامت و هندبال.

ورزش کودکان باید با در نظر گرفتن شرایط آنها باشد. از طریق یک بازی همه جانبە جمعی، کودکان می توانند انگیزە و تسلط پیدا کردە و مهارت های جدید را یاد بگیرند. برای کم سن وسالترین ها، این شامل تمرینات پایەای مانند پریدن، پرتاب کردن، پرش و موارد مشابە می باشد. بعد از مدتی، تمرینات بە شکل خاصی برای هر ورزش بخصوصی ترتیب دادە خواهد شد. در حین تمرین، کودکان  هم با حضور راهنماهای بزرگسال و بکاربردن دستورالعمل های قابل پیش بینی متناسب با گروه سنی فردی، امنیت و شاد بودن را تجربه خواهند کرد. مربیگری برای کودکان می تواند سخت باشد، بنابراین مهم است که والدین حامی مربیان باشند. هدف این است که این تمرینات باعث تشویق کودکان برای انجام فعالیتهای بیشتر، چە در حال حاضر و چە در آینده شود.

از طریق فعالیت، کودکان با بدن خود آشنا میشوند و برای فعالیت های بعدی یک زیربنای حرکتی ایجاد می کنند، بدون در نظر گرفتن نوع فعالیتی کە مایل بە انجام آن هستند. هیچ دو فرزندی یکسان نیستند، بنابراین انگیزه ها و پیش نیازهای مختلفی برای انجام فعالیت دارند و مهم است که این موارد مد نظر گرفته شوند. وجە مشترک برای همە همان اشتیاق برای کسب مهارت می باشد. کودکان همیشه قادر به یادگیری و بکاربردن مهارت های جدید خواهند بود و حفظ این تمرکز یادگیری از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا ورزش یک عرصه برای یادگیری است. برای بسیاری از کودکان، این در نهایت به معنای داشتن یک حرفه طولانی مدت در سطوح مختلف ورزشی می باشد. برخی در سالهای بعد ترجیح می دهند که زمان زیادی را صرف ورزش خود کنند تا به اهداف بزرگ ورزشی برسند، در حالی که دیگران از ورزش کردن بە صورت گستردە با دوستان خود لذت زیادی می برند. بە هرحال هدف این است که همه در طول مدتی که سرگرم  ورزش کردن هستند، بهترین تجربه ممکن را داشته باشند. استفاده از بدن و فعال بودن یکی از بهترین و مهمترین کاری است که می توانید برای لذت بردن، مراقبت و سلامتی خود انجام دهید. این شامل تمرین کردن برای یادگیری مهارت های جدید نیز می گردد. مهم این است که در این روند شما به عنوان والدین از فرزند خود حمایت کنید.

استفاده فعال از طبیعت می تواند توصیە خوبی برای خانواده های دارای فرزند باشد، جایی که کودکان می توانند از طریق بازی طبیعی خود را نشان دهند. امکانات زیاد است از جملە قدم زدن در ساحل دریا، جنگل یا سرسرە بازی روی برف در زمستان باشد. فعالیت دارای ارزش خاص خود می باشد و برای پیشگیری از بروز بیماری های جسمی و روحی، مهم است.

برای حفظ منافع کودکان در ورزش، مقررات و حق وحقوق جداگانه ای تهیه شده است.

حقوق ورزشی کودکان نیازهای کودکان را در کانون توجه قرار داده و بیانگر ارزشهایی است که پایه و اساس ورزش کودکان در نروژ را تشکیل می دهد. این حقوق بر اساس کنوانسیون حقوق کودک در سازمان ملل متحد بنا شدە است.

این حق و حقوق مربوط به همه کودکان می باشد، بدون تبعیض و بدون توجه به جنسیت کودک و والدینش، قومیت، چشم انداز زندگی، گرایش جنسی، وزن / رشد فیزیکی و ناتوانی است.

حق و حقوق ورزشی کودکان

١. امنیت

کودکان حق شرکت در یک محیط تمرین امن و عاری از فشار و سۆاستفادە، را دارند. کودکان زیر شش سال باید در این فعالیتها یک فرد بزرگسال را به همراە داشتە باشند. باید از بروز آسیب دیدگی ها جلوگیری نمود.

٢. دوستی و خوش بودن

کودکان حق دارد کە در تمرینات و فعالیتهای رقابتی کە برای افزایش دوستی و همبستگی ترتیب دادە شدە باشند، شرکت کنند.

٣. تسلط

کودکان حق تجربه تسلط و فراگیری مهارتهای مختلف را دارند. آنها همچنین باید فرصت هایی برای تنوع، تمرین و تعامل با دیگران داشته باشند.

٤. تأثیر

کودکان حق دارند نظرات خود را بیان کنند و گوش بە حرفهایشان دادە شود. آنها باید این فرصت را داشته باشند که در برنامه ریزی و اجرای فعالیت های ورزشی خود، همراه با مربیان و والدینشان شرکت داشتە باشند.

٥. آزادی انتخاب

کودکان حق دارند کدام رشته ورزشی را انتخاب کنند، در چند رشته ورزشی می خواهند شرکت کنند و چقدر می خواهند تمرین کنند.

٦. رقابت برای همە

کودکان حق انتخاب دارند که آیا می خواهند در مسابقات شرکت کنند یا خیر. کودکانی که انتقال خود را از یک باشگاه در همان ورزش گزارش می دهند به محض ثبت نقل و انتقالات حق کامل شرکت در مسابقات یک باشگاه جدید را دارند.

٧. بر اساس شرایط کودکان

کودکان حق شرکت در تمرینات و مسابقاتی را دارند که متناسب با سن، رشد جسمی و سطح بلوغ آنها باشد. تیم ها و گروه های ورزشی با هم همکاری خواهند کرد تا یک پیشنهاد ورزشی هماهنگ و همه جانبە را در محیط محلی خود به کودکان ارائه دهند.

٨. همه باید مجاز به شرکت در این بازی باشند

همه کودکان حق دارند بدون توجه به وضعیت مالی  یا شغلی خانواده در ورزش شرکت کنند. کودکان حق شرکت در یک فضای ورزشی فراگیر و بدون فشار ناشی از  هزینە و تجهیزات را دارند.

همه افرادی که در کار ورزش کودکان هستند باید بیشترین تنوع ممکنە و امکان بدست آوردن تجربیات بزرگ حرکتی را ایجاد کنند.

ما یارانه های عمومی را از:

Logo
Logo

ما را دنبال کنید:

Facebook logo