Lytt til episoden om:

Hva er barneidrett og idrettens barnerettigheter

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Barneidrett er aktiviteter som barnet deltar i frem til det fyller 12 år og det er veldig viktig at det skjer på barns premisser. Det er meningen at barna skal lære, stimulere og mestre nye ferdigheter. I begynnelsen handler det ofte om å utføre enkle øvelser, men når de blir eldre, vil treningen være mer spesifikk. Barna er beskyttet gjennom idrettens barnerettigheter, som setter barnas behov i sentrum. Disse rettighetene er basert på FNs barnekonvensjon.

Spill av:

Hva er barneidrett og hvilke rettigheter har de?

Barneidrett i Norge er idrettsaktiviteter som skjer frem til barnet fyller 12 år. Aktivitetene skjer i ulike idrettslag og kan være både organisert eller uorganisert. I noen anlegg kan det være organisert egenaktivitet, noe som betyr at barna aktiviserer seg selv uten at noen leder aktiviteten. Dette er ofte vanlig i skatehaller, men det fins også åpne fotballhaller, klatrehaller og så videre. Noen idrettslag har allidrett, noe som betyr at barna får opplæring i flere idretter og i ulike miljø som for eksempel svømming, langrenn og handball.

Barneidrett skal være på barns premisser. Gjennom allsidig tilnærming og lek kan barn lære, stimulere og mestre nye ferdigheter. For de yngste er dette grunnleggende bevegelser som å hoppe, kaste, hinke osv. Etter hvert vil treningen være mer spesifikk øving på den enkelte idrett. På trening skal barna oppleve trygghet og trivsel, både gjennom voksne ledere og forutsigbare regler tilpasset den enkeltes aldersgruppe. Det kan være krevende å være trener for barn, så det er viktig at de foresatte er en støttespiller for treneren. Målet er at treningene skal stimulere barna til videre aktivitet, både i nåtid og i framtiden.

Gjennom aktivitet vil barna bli kjent med egen kropp og bygge et bevegelsesgrunnlag for videre aktivitet, uavhengig av hva de ønsker å drive med. Ingen barn er like, og har derfor ulik motivasjon og forutsetning for å drive aktivitet, noe som er viktig å ta hensyn til. Felles for alle er ønsket om å mestre. Barn vil alltid kunne lære og mestre nye ferdigheter og det er dette læringsfokuset som er viktigst å ivareta, for idretten er en læringsarena. For mange barn vil det etterhvert bety en lang karriere i idretten, på ulike nivå. Noen vil i senere alder velge å bruke mye tid på sin idrett for å nå store idrettslige mål, mens andre har stor glede av å drive idrett i lag med venner i breddeidretten. Målet er uansett at alle skal ha best mulig opplevelse i den tiden de er i idretten. Å bruke kroppen og være i aktivitet er noe av det beste og viktigste du kan gjøre for trivsel, egenomsorg og helsen. Det innebærer også å øve og jobbe for å lære nye ferdigheter. Det er viktig at du som foresatt støtter barnet ditt i denne prosessen.

Å bruke naturen aktivit kan være et godt tips for familier med barn, hvor barna kan utfolde seg gjennom naturlig lek. Mulighetene er mange og det kan være å gå i fjæra, i skogen eller leke med akebrett om vinteren. Aktivitet har en egenverdi, og er viktig for å forebygge sykdommer, både fysisk og mentalt.

For å sikre barneperspektivet i idretten er det utarbeidet egne bestemmelser og rettigheter.

Idrettens barnerettigheter setter barnas behov i sentrum og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. Rettighetene baserer seg på FNs barnekonvensjon.

Rettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.

Idrettens barnerettigheter

1. Trygghet

Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under seks år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.

2. Vennskap og trivsel

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.

3. Mestring

Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.

4. Påvirkning

Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.

5. Frihet til å velge

Barn har rett til å velge hvilken idrett, hvor mange idretter de vil delta i og hvor mye de vil trene.

6. Konkurranser for alle

Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.

7. På barnas premisser

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå. Idrettslagene og gruppene skal samarbeide for å gi barna et koordinert og allsidig idrettstilbud i deres eget nærmiljø.

8. Alle skal få være med på leken

Alle barn har rett til å delta i idrett uavhengig av familiens økonomi eller engasjement. Barn har rett til å være i et inkluderende idrettsmiljø uten utstyrs- eller kostnadspress.

Alle som driver barneidrett skal sikres størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring.

Vi mottar offentlig tilskudd fra:

Logo
Logo

Følg oss:

Facebook logo