در این قسمت بە این موضوع گوش دهید:

ورزش بە عنوان یک سازمان

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

ورزش در ناروی یک سازمان بسیار بزرگ است، بنابراین این سازمان به ردەهای مختلفی تقسیم شدە است. اینها از هیئت ورزش گرفته تا قسمت اداری کنفدراسیون ورزش نروژ، فدراسیون های ویژه، مناطق ورزشی، مناطق ویژه، شوراهای ورزشی و تیم های ورزشی می باشند. این در بالاترین نهاد، یعنی پارلمان ورزش است که تصمیم گرفته می شود بە چە شکل کارها در آینده انجام شود. هر ردە از این سازمان وظایف خود را بر عهدە دارد تا کاری کند کە بتوان نسبت بە ادارە ورزش در ناروی اقدام نمود.

بازی:

ورزش بە عنوان یک سازمان

کنفدراسیون ورزشی ناروی و کمیته المپیک و پارالمپیک (NIF) متشکل از ٥٥ فدراسیون ویژە، ١٧ منطقە ورزشی، ٣٧٥ شورای ورزشی و ٧٨٧ ١٠ تیم ورزشی است و در حدود ٢١٠٠٠٠٠ عضو دارد. در شورای ورزش که هر یک سال در میان برگزار می شود، تصمیم گرفته می شود که در آینده کارهای مربوط بە ورزش چگونه انجام خواهد شد. این وظیفه هیئت ورزش است که از اجرای مقررات مصوب پارلمان ورزش اطمینان حاصل کند. فدراسیونهای خاص مانند فوتبال، اسکی و والیبال، رشتەهای مختلف ورزشی را سازماندهی و هدایت می کنند و مسئولیت فعالیت های رقابتی و توسعه ورزش های خاص خود را در سطح ملی و بین المللی بر عهده دارند.

کسانی که در بخش اداری کنفدراسیون ورزشی ناروی کار می کنند به نمایندگی از فدراسیون های خاص و مناطق ورزشی یک سری وظایف را بر عهدە دارند ازقبیل تماس با ارگان های دولتی، تقاضاها و توزیع وجوه عاید از قمار.

مناطق ورزشی به مناطق جغرافیایی تقسیم می شوند و وظیفه آنها ایجاد همکاری بین مناطق ویژه، تیم های ورزشی، سازمان ورزش و استانداری می باشد. همچنین این مناطق در امور مالی، اداری و سازمانی  تیم های ورزشی را راهنمایی می کنند.

همچنین هر فدراسیون ویژە دارای یک منطقە خاص است. وظیفه آنها اداره ورزشهای مختلف در استان ها می باشد. از جمله مهمترین وظایف آنها انجام اقدامات آموزشی و اطمینان از اجرای مسابقات، احضاریە برای شرکت در جلسات و موارد مشابه در ورزش آنها است. به عنوان مثال، این منطقە فوتبال ترومس است که برنامه مسابقات را در تمام سطوح فوتبال در ترومس تنظیم می کند، زیرا آنها مسئول این امر هستند. این همچنین به این معنی است که آنها نسبت بە تعیین داور برای مسابقات اقدام می کنند.

شوراهای ورزشی متشکل از کلیه تیمهای ورزشی یک شهرداری است که عضو کنفدراسیون ورزشی ناروی هستند.

شورای ورزشNIF آن دسته از شهرداری هایی که بیشتر از سه تیم ورزشی دارند باید بر اساس دستورالعملهای

داشتە باشند. از جمله، آنها نیازهای ساخت تیم های ورزشی را به اگاهی مقامات شهرداری می رسانند، وجوه حاصل از طرح یارانه دولت را مابین تیم ها و انجمن های محلی توزیع می کنند و در زمینە ادغام و فراگیری همگانی در باشگاههای ورزشی اقدام می کند. برخی از شهرداری ها دارای کارمند حقوق بگیر در شورای ورزش هستند، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق شوراهای ورزشی متشکل از داوطلبان تیم های مختلف ورزشی در شهرداری هستند.

باشگاه های ورزشی در ناروی سازمانهای مستقل با اعضای شخصی هستند که توسط یک هیئت مدیرە کە بە صورت دموکراتیک انتخاب شدە است، اداره می گردد و در آن مجمع سالانه بالاترین مقام  تصمیم گیرندە در باشگاه ورزشی است. هیچ کس نمی تواند یک تیم ورزشی داشته باشد، زیرا این تیم خود متعلق به خود است. هدف یک تیم ورزشی انجام ورزش است. هرکسی که بخواهد می تواند تقاضای عضویت کند. همچنین این مورد وجود دارد که اگر می خواهید در رقابتی شرکت کنید، باید عضوی از یک تیم ورزشی باشید.

روشهای خاصی نیز وجود دارد که باید دنبال شوند. یک تیم ورزشی باید اعضا را برای سمت های لازم در هیئت مدیره، کمیته انتخابات، کمیته کنترل و سایر وظایف و موقعیت های تعیین شده توسط مجمع سالانه انتخاب کند. افرادی که برای عضویت در این افراد انتخاب می شوند باید اعضای واجد شرایط باشند. این بدان معنی است که آنها باید هزینه عضویت خود را پرداخت کرده باشند ، ١٥ سال سن داشته باشند و حداقل یک ماه عضو بوده باشند.

تیم های ورزشی دارای یک رشتە  ورزشی را تیم های ورزشی ویژه می نامند، در حالی که تیم های ورزشی دارای چندین گروه ورزشی را تیم های چند ورزشە می نامند. تیم های ورزشی شرکتی اعضای خود را از محل کار و انجمن های مختلف حرفه ای جذب می کنند.

ما یارانه های عمومی را از:

Logo
Logo

ما را دنبال کنید:

Facebook logo