در این قسمت بە این موضوع گوش دهید:

اهداف و ارزشهای ورزش

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

ورزش در ناروی سعی می کند که به همه افراد، صرف نظر از جنسیت، سن و سال، درجه عملکرد، سوابق اجتماعی یا قومی، فرصت ورزش کردن بر اساس خواسته ها و نیازهایشان داده شود. این بدان معناست که از همه کودکانی که می خواهند ورزش کنند در تیم های ورزشی استقبال می شود. همچنین هدف این است که لذت بردن از ورزش در کانون توجه قرار گیرد، به طوری که کودکان بتوانند سالها در یک جمع ایمن و خوب ورزش کنند. ارزش های مربوط بە ورزش، بازی کردن، بلند پروازانه، صادقانه و فراگیر است.

بازی:

اهداف و ارزشهای ورزش

سازمان ورزش در ناروی سعی می کند که به همه افراد، صرف نظر از جنسیت، سن و سال، درجه عملکرد، سوابق اجتماعی یا قومی، فرصت ورزش کردن بر اساس خواسته ها و نیازهایشان داده شود. این بدان معنی است که اگر فعالیتی را پیدا کردید که خود یا اولادانتان می خواهید آن را انجام دهید و چنین پیشنهادی در منطقە مسکونی شما وجود دارد، در این صورت در تیم یا باشگاە ورزشی با آغوش باز از شما استقبال می شود. ما همچنین می خواهیم افراد بیشتری همراهی کردە و سالها در ورزش فعالیت داشتە باشند. بنابراین هدف اصلی باید بر روی لذت بردن جمعی باشد، صرف نظر از اینکه در چه سطحی قرار داشته باشید. چشم انداز کنفدراسیون ورزشی نروژ "لذت ورزشی برای همه" است و هدف این است که همه باید ورزش، تسلط و پیشرفت را در یک جمع خوب و امن تجربه کنند.

هر کس باید بدون در نظر گرفتن سابقە و شروطی، بتواند جایگاه خود را پیدا کند و از شرکت در ورزش لذت ببرد. شرکت کنندگان و والدین باید تجربه کنند که فعالیت ارائه شده بر اساس بازی جوانمردانه بنا شدە، با رعایت عدالت، تنوع جامعه و فرصت های برابر با شروط موجود. شرکت در ورزشهای فعال از طریق تیم ورزشی باید فرصتی باشد که همه در طول زندگی از ان برخوردار باشند. یکی از معانی لذت ورزشی مادام العمر، این است کە  هیچ کس نباید مورد تبعیض نامعقول و نامتناسب قرار گیرد. این پیشنهاد باید شامل فراگیر و متناسب با همه باشد و بر اساس ارزش های این ورزش از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد.

این ورزش بر اساس مجموعه ای از ارزش های اصلی ساخته شده است. درپارلمان ورزش در سال ٢٠١٩ ، تصمیم بر این گرفتە شد که ارزش های جدیدی در آن گنجانده شود. ارزشهای جدید بازی، بلند پروازی، صادقانه و فراگیر هستند، اما منظور ما از این ارزشها چیست؟

بازی به معنای ورزشی است که از شادی، بازی و کنجکاوی در همه زمینه های ورزشی مراقبت می کند. چنین بازی را می توان به تنهایی یا با دوستان خود حتی خارج ازتمرین سازمان یافته انجام داد. ورزش همچنین می تواند تنوع در فعالیت باشد نه این که باید حتما در یک ورزش پیشرفت کنید. در ورزش های توپی می توانید به عنوان مثال خودتان با توپ بازی کنید و مهارت های فنی را توسعه دهید زیرا بە نظر شما این کار با حال می باشد.

کودکان اغلب مهارت های جدید را از طریق بازی کردن یاد می گیرند. ورزش بازی است، هدف از ورزش این است کە بدون توجه به سطح عملکرد شخص، با انجام فعالیت لذت و علاقە ایجاد شود. انجام فعالیتها و ورزشها باید همراە با لبخند بر روی لبان باشد. مهم است که با انجام این فعالیتها تجربیات خوبی بدست بیاید، هر چند کە شما برای بهتر شدن سخت تلاش می کنید یا به هم تیمی های خود برای رسیدن به اهداف مشترک کمک می کنید.

جاە طلب بودن می تواند در چهت هدف خاصی باشد. هدف خاص داشتن به معنای یک برخورد برنامه ریزی شده برای توسعه در همه زمینه های ورزشی است و شخص همزمان تمایل به توسعه را از خود نشان می دهد. همە کسانی که ورزش می کند تمایل به تسلط داشتن و پیشرفت در آن را دارند. خود سیستم ورزش هم در سطوح مختلف خواهان رشد و توسعه و تبدیل شدن به یک سازمان ورزشی بهتر است و امیال جاه طلبانه ای را نیز در این بارە از خود نشان می دهد. همچنین جاه طلب بودن در مورد پیشرفت شخصی مجاز می باشد. با خیال راحت از مربی یا دیگران بپرسید که برای بهتر شدن چه کاری لازم است و می توانید روی چه چیزی تمرین کنید. می توانید چند تا از این توصیە ها را مدنظر داشتە باشید که بتوانید خودتان در خانه این موارد را تمرین کنید. یادگیری مهارت های جدید یا تجربه این کە شما قادر بە انجام این مهارت ها هستید نیز مثبت است، چون باعث ایجاد شادی و اعتماد به نفس می شود و اشتیاق شما را بیشتر می کند. همچنین می تواند شما را در تعیین اهداف جدید ترغیب کند.

در ورزش، بازی جوانمردانه و صداقت بسیار مهم است. رعایت قوانین مهم است، هم در تمرین و هم در برنامە ها و مسابقات ورزشی. هر ورزشی قوانین خاص خود را دارد و هر تیم ورزشی نیز در مورد انجام کار خود قوانین و دستورالعمل های مربوط به خود را دارد. این یک هدف است که بە همه افراد دخیل در این ورزش - هم تیمی ها، مربیان، مدیران، داوران و حریفان احترام بگذارید، حتی اگر همیشه  هم با آنها موافق نباشید. بنابراین، نباید فیلم بازی کرد، تقلب کرد یا سعی در زیرپا گذاشتن قوانین داشت. با صداقت رفتار کردن در همه زمینه ها مهم است. مدیران، مربیان و سرپرستان باید به عنوان الگوی خوب پیشگام شوند.

فراگیر بودن یعنی سیستمی که همه را می بیند، امنیت ایجاد کردە و از همه مراقبت می کند. این ورزش باید سعی در ایجاد رضایت، یک محیط خوب جمعی کند و مهمتر از همه این را تضمین کند کە همه بتوانند در سطح خود و مطابق با خواسته های خود شرکت کردە و عملکرد خوبی داشته باشند. فراگیر بودن مربوط به سازمان کە دارای عض است، مت باشد جایی که نظر همه به یک اندازه ارزشمند است. این بدان معناست که کنفدراسیون ورزش نروژ قصد دارد از تنوع در جامعه ورزش محافظت کند، به شکلی که ورزش نروژ جامعه ای را که ما در آن عضو هستیم منعکس کند و در آن هیچکس نباید کنار گذاشته شود. یک ورزش فراگیر هم برای جوامع محلی و هم برای جوامع بزرگ یکپارچه است. شما با آغوش باز مورد استقبال قرار می گیرید و از طریق تیم ورزشی فضای جدیدی پیدا می کنید که در آن دوستی های جدیدی بوجود می آید. این امر هم برای فرزندان و هم برای والدین صدق می کند.

داوطلب شدن و کار داوطلبانه بدون دستمزد پایه و اساس ورزش و در باشگاه ها است و از این رو مراقبت از همه کسانی کە بە این کار مشغولند و کمک به ایجاد یک محیط کاری خوب با سایر داوطلبان و افراد فعال دیگر در این ورزش، بسیار مهم است. دموکراسی نیز یک کلید است. مهم است که دور هم جمع شویم و به تصمیم اکثریت احترام بگذاریم. اعضا این فرصت را خواهند داشت که نظر خود را بیان کنند. بنابراین بە کسانی که می خواهند کمی بیشتر کمک کنند، توصیە می گردد کە مسئول و مربی باشند. این می تواند به شما کمک کند تا باشگاه را به سمت مثبت و مطلوب تری ببرید. همچنین بسیار مهم است که شما به باشگاه و سایر اعضا وفادار باشید، بە شکلی کە ارزش ها، اهداف و قوانین توسط همه رعایت گردد. و مهمتر از همه، باید با احترام با همه مردم رفتار شود.

جا برای متفاوت بودن در ورزش وجود دارد و همه به یک اندازه ارزش دارند.

ما یارانه های عمومی را از:

Logo
Logo

ما را دنبال کنید:

Facebook logo