در این قسمت بە این موضوع گوش دهید:

امکانات ورزشی یکسان برای پسران و دختران

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

پسران و دختران باید از فرصت های برابر برای ورزش کردن برخوردار باشند و هیچ ورزشی نیست کە دختران نتوانند در آن شرکت کنند. در بسیاری از ورزش ها مانند دویدن، شنا و اسکی استقامت، پسران و دختران غالباً با هم تمرین می کنند، اما آنها در مسابقات به طور جداگانه با یکدیگر رقابت می کنند. در بسیاری از ورزش های گروهی، مانند بسکتبال، فوتبال و والیبال، تیم ها عمدتا بر اساس جنسیت تشکیل شدەاند. در ناروی هدف این است که همه کسانی که مایل هستند، بتوانند ورزش کنند و این یک میدان ورزش امن برای همه شرکت کنندگان باشد.

بازی:

امکانات ورزشی یکسان برای پسران و دختران

در ناروی دیدگاە ورزش بر اساس "لذت ورزشی برای همه" است، و این بدان معناست که دختران و پسران باید از فرصت های برابر برای ورزش کردن برخوردار باشند. ورزش بزرگترین سازمان داوطلبانه در نروژ است و بیش از 90 درصد کودکان زیر 12 سال حداقل در یک نوع ورزش فعال هستند. معمولا زمانی که کودکان در سن 6 سالگی مدرسه را شروع می کنند، در ورزش سازماندهی شدە نیز شرکت می کنند. بعضی قبل و بعضی هم بعد از شروع بە مدرسە رفتن، این کار را می کنند.

اکثر قریب به اتفاق فرصت های ورزشی بعد از ساعت مدرسه، یعنی بعد از ساعت 16:00 بدست می ایند. در بعضی   وجود دارد. این علائق شما یا امکانات موجود در محل زندگی شما است کە SFOجاها امکانات ورزشی در ساعات

تعیین می کند شما در کدام از ورزشها می توانید شرکت داشتە باشید. این بسیار خوب است با کسانی دیگر کە علاقە مشترکی با شما دارند، در یک تیم باشید. و هیچ ورزشی وجود ندارد کە مناسب دختران نباشد. امکانات زیادی وجود دارد و بسیار خوب است که کودکان با آزمایش فعالیت های بیشتر در محیط های مختلف، به عنوان مثال در سالن بدنسازی ، جنگل ، برف یا آب، طیف متنوعی از فعالیت ها را تجربه کنند. بعضی از تیم های ورزشی همه ورزش ها را دارند بنابراین بچه ها می توانند در چندین ورزش شرکت کنند. فعالیت های متنوع و همه جانبە، نقطه شروع خوبی برای کودکان می باشد تا بر بدن خود تسلط داشتە و بتوانند در سالهای آیندە امکان شرکت در فعالیت های بیشتر ورزشی را داشتە باشند. برای کودکان مهم است که یک اوقات فراغت فعال و معنی دار داشته باشند، مهم نیست که چه کاری می خواهند انجام دهند. برخی دوست دارند ورزش های گروهی انجام دهند، مانند بسکتبال، فوتبال یا والیبال. در اینجا، تیم ها تقریباً  افراد همیشه از نظر جنسیتی از هم  جدا شده اند. در اینجا، تیم ها تقریباً  افراد همیشه از نظر جنسیتی از هم  جدا شده اند. دیگران بیشتر تمایل بە ورزشهای انفرادی مانند دویدن ، اسکی استقامت، شنا یا ورزشهای رزمی دارند. دختران و پسران اغلب با همدیگر تمرین می کنند، ولی در مسابقات بطور جداگانە رقابت می کنند. این یک امر عادی است کە در استخرها و سالنهای ورزشی بطور همزمان و با همدیگر تمرین کنند. این نیز بسیار خوب است کە والدین بە همراە فرزندان خود خارج از چهارچوب ورزشهای سازمان یافتە، در فعالیت های گوناگون و در محیط های مختلف شرکت داشتە باشند.

ورزش یکی از امکانات زیادی است کە در اختیار کودکان قرار دارد، موارد دیگری کە موجود می باشند عبارتند از گروە مارش، گروە كر، تئاتر و سایر فعالیتهای مخصوص کودکان. شاید در بعضی موارد لازم باشد کە شما بە عنوان سرپرست کودک، بە او کمک کنید تا بتواند یک فعالیت مناسب خود را پیدا کند. داشتن اوقات فراغت معنادار برای

کودکان مهم است، اما درمراحل بعدی زندگی نیز به تحریکات فیزیکی، حرکتی، اجتماعی و ذهنی نیاز داریم. شما از طریق ورزش دوست پیدا می کنید، مهارت های جدید را یاد گرفتە و قادر بە انجام این مهارت ها خواهید شد و با خودتان

نیزآشنا خواهید گردید. برای کسانی که تازه وارد نروژ شده اند، میدان ورزش همچنین یک فرصت عالی برای تمرین و یادگیری صحبت کردن بە زبان نروژی است. شما با بزرگسالان دیگر آشنا میشوید، که هم برای شما و هم برای فرزندتان خوب است.  

بعضی اوقات تیم برای شرکت در رویدادهای ورزشی دست بە سفر می زند که مستلزم خوابیدن در آنجا می باشد و این یک امر عادی و بی ضرر است. با این حال، این مسئلە برای کودکان کوچک عادی نیست. در چنین سفرهایی ، بزرگسالان بە همراە کودکان سفر کردە و مسئول کل گروه هستند. معمولاً سرپرستان دیگری نیز در این سفر بە همراە هستند. شما می توانید به عنوان مسئول سفر برای چنین سفری ثبت نام کنید. اغلب وجود تعداد زیادی بزرگسالان در چنین سفرهایی خوب و مهم می باشد. رفتن بە مسافرت دور و به صورت تیمی، فعالیت مثبت و مهمی است که جوانان اغلب در تمام طول زندگی خود به خاطر دارند. آنها به گونه ای دیگر با یکدیگر آشنا شدە و همچنین دوستان جدیدی نیز پیدا می کنند. همچنین در چنین سفری یادگیری های اجتماعی زیادی نیز وجود دارد، مانند گذراندن مدت طولانی با دیگران و مواظبت از وسائل خودشان. این یک روش عالی برای تمرین مستقل بودن است. محل اقامت شبانە می تواند در کلاسهای درس در مدارس یا جاهای دیگر برگزار شود و همیشه بزرگسالان با کودکان در اتاقها حضور دارند. بچه ها کیسه خواب، زیرانداز و وسایل شخصی خودشان را بە همراە دارند.

یکی از مواردی کە تحقیقات روشن کردە این است کە دختران با سابقە مهاجر، بە دلایل مختلف حضور کمرنگی در محیط ورزش دارند. در جامعە ورزش ناروی هدف این است کە تمام کسانی کە مایل بە ورزش کردن می باشند، باید امکان این را داشتە باشند. محیط ورزش باید میدانی امن برای همە اعضا باشد. علیرغم این کە در بسیاری از رشتەهای ورزشی اکثریت با مردها می باشد ولی مربیان / سرپرستان تیمها از هر دو جنس وجود دارند. جامعە ورزش خواهان زنان بیشتری بە عنوان مربی و سرپرست تیم می باشد و بە صورت فعالی در این مورد تلاش می گردد. همە دخترانی کە مایل باشند، چە کودک، نوجوان و یا بزرگسال باید بتوانند بە ورزش بپردازند.

دخترانی کە در سن بلوغ هستند نیز می توانند فعال باشند حتی اگر قاعدگی داشته باشند و برای برخی نیز فعالیت داشتن بە آنها در برابر آزار ناشی از قاعدگی کمک می کند. دختران می توانند از تامپون یا پوشک استفاده کنند، اما اگر قصد شنا داشتە باشید استفاده از تامپون بسیار بهتر است. اگر در این مورد سۆالی دارید، می توانید از یک مربی زن، پرستار بهداشتی یا شخص دیگری که به او اعتماد دارید، بپرسید. در این مورد نیز اطلاعاتی در اینترنت وجود دارد.

شما باید در محیط ورزش با توجە بە حضور واضح بزرگسالان دلسوز کە سرپرستی فعالیت ها و تیمهای ورزشی را بر عهدە دارند، مثل یک انسان رشد کنید. این بزرگسالان معمولاً والدینی هستند که این کار را به صورت داوطلبانه انجام می دهند تا بهترین امکان فعالیت و شرایط رشدی را برای کودکان منطقە ایجاد کنند. همیشه برای چنین مشاغلی به بزرگسالان بیشتری نیاز است، بنابراین خوب است اگر بپرسید آیا نیازی بە کمک شما است. مهم است که شما به عنوان والدین هر از گاهی کودک خود را برای تمرین کردن همراهی کنید، چون بدین ترتیب با مربیان در تماس خواهید بود و مهمتر از همە چیز حضور شما برای فرزندتان نیز مهم است. اگر شما  خواهان یادگیری بیشتر در مورد موضوعات مربوط بە ورزش بیشتر باشید، از طریق ورزش دوره هایی را نیز ارائه می گردد.

هرکسی که در جامعە ورزش ناروی مسئولیت داشتە و کاری انجام می دهد، که شامل مسئولیت یا یک رابطە بر اساس اعتماد در مورد افراد زیر سن قانونی، یا افراد عقب ماندگی جسمی یا روحی رشد است ، باید گواهی پلیس (گواهی مراقبت از کودک) را ارائه دهد.

ما یارانه های عمومی را از:

Logo
Logo

ما را دنبال کنید:

Facebook logo