در این قسمت بە این موضوع گوش دهید:

نقش من بە عنوان سرپرست در ورزش

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

این یک امر مهمی است و به نفع کودکان نیز می باشد که والدین وقتی اطفالشان در تیم های ورزشی هستند آنها را همراهی کنند. این امر را میتوان بە روشهای مختلفی انجام داد، هم در خانه و هم در تیم ورزشی. این می تواند در رابطە با اطمینان یافتن از اینکە کودکان تجهیزات لازمە را بهمراە دارند، بردن آنها به مسابقات و اطمینان از اینکە آنها سر وقت در محل تمرینات حاضر شوند، باشد. یا اینکه به عنوان مربی، عضو هیئت مدیره و یا بە هنگام مسابقات در یک کیوسک فعالیت می کنند. به این ترتیب، شما می توانید با کودکانتان این موارد را تجربە کردە و شاهد پیشرفت آنها در ا ورزش باشید و همچنین بدینوسیلە امکان برقراری ارتباط با والدین دیگر را پیدا کنید.

بازی:

سرپرست در ورزش موارد مثبت زیادی بە همراە دارد

ورزش های کودکان و نوجوانان در نروژ بە صورت باشگاهی و توسط والدین ادارە می شود. این ورزش از طریق تیم های ورزشی وابسته به کنفدراسیون ورزشی نروژ و کمیته المپیک و پارالمپیک سازماندهی می شود و بیشتر اوقات بعد از تعطیلی مدارس برگزار می گردد. تیم ورزشی بطور دموکراتیک سازماندهی شدە است و عمدتا توسط والدین اداره می گردد. انگیزه آنها ایجاد شرایط مناسب برای رشد کودکان و جوانان در منطقه محلی آنها است و شما به عنوان یک داوطلب در ورزش، بدون حقوق کار می کنید. این کارها مواردی از قبیل مربی گری، عضو هیئت مدیره بودن، صندوقدار که مراقب امور مالی می باشد، کار در کافه بە هنگام مسابقات و رویدادهای ورزشی، نگهداری پیستهای اسکی و پخت کیک می باشند. به این وظایف، چه کوچک و چه بزرگ، کار داوطلبانه بدون دستمزد گفته می شود. همچنین سرپرستان باید در ورزش مسئولیت والدین را نیز بر اساس سن و سال، نیازها و علایق کودک انجام دهند. بسیاری از کودکان بە ورزش  به عنوان یک سرگرمی اوقات فراغت نگاە می کنند، در حالی که دیگران لذت را در فعالیت های دیگر مانند گروه مارش، تئاتر و گروه کر می برند.

به عنوان یک سرپرست، پیگیری علایق کودک به بهترین شکل ممکن یک امر طبیعی است. اطمینان حاصل کنید که فرزندانتان تجهیزات مورد نیاز خود را دارند و اگر مطمئن نیستید کە چە تجهیزاتی لازم است، درنگ نکنید و از یک مربی در این بارە سۆال کنید. مهم است که کودک سر وقت توافق شده حاضر شود. در صورتی کە فرزند شما بە تمرین نمی آید یا این کە تاخیر دارد، مهم است که این موضوع را به مربی اطلاع دهید.

لطفا در جلسە تمرین حضور داشتە باشید، و کودک خود را ببینید که چقدر بە او خوش می گذرد و با والدین دیگر نیز ملاقات کنید. این ممکن است کە برای کودک شما مهم باشد کە او را در حال تمرین کردن ببینید. همین امر در مورد مسابقات / رویدادهایی که باشگاه / تیم در آنها شرکت می کند صدق می کند. وقتی می آیید و شاهد تمرین فرزند خود هستید، بە این دلیل است که ببینید فرزندتان لذت می برد یا خیر، و آیا موردی وجود دارد که کودکتان بە حمایت شما نیاز دارد. مهمترین چیز به عنوان سرپرست این است که بتوانید این تجربیات را با کودک خود داشتە باشید و در رشد آن شرکت فعال داشته باشید. در زندگی کودک، وقایع و تجربیات مهم بسیاری وجود دارد و بسیاری از آنها در جریان فعالیتهای اوقات فراغت بدست می آیند.

صحنە ورزش یک میدان عالی برای شناختن سرپرستان دیگر است و به شما امکان می دهد با مربی صحبت کنید. در ورزش، دوستی ها و یکی بودن بدون در نظرگرفتن جنسیت، سن و سال و محل زندگی ایجاد می شود. این امر در مورد سرپرستان نیز صدق می کند. اگر تازه بە نروژ آمدەاید، ورزش می تواند برای والدین یک مکان یادگیری زبان و توسعە شبکە دوستان باشد. نشان داده شده است که ورزش تأثیرات مثبت دیگری نیز دارد، از جمله اینکە افرادی توانستەاند با استفادە از این شبکه دوستان و آشنایان کاری برای خود پیدا کنند.

مهم است که باشگاه برای تماس گرفتن اطلاعات لازمە هم درمورد کودک و هم شما به عنوان والدین را دریافت کند. نام، آدرس، تاریخ تولد، شماره تلفن همراه و ایمیل. این کار برای اطمینان از این است که هم شما به عنوان والدین و هم فرزندتان اطلاعات لازم را دریافت می کنید. این می تواند در مورد تمرینات لغو شده، مسابقات جابجا شده، جلسه یا سفرهای برنامه ریزی شده باشد. همچنین داشتن این اطلاعات هنگامی که کودک شما به عضویت تیم ورزشی درمی آید لازم است، خصوصاً در مورد مسئلە بیمە.

حمل و نقل در ارتباط با فعالیت و ورزش

وقتی تیم قصد دارد در فعالیت های دور از منطقە خودتان شرکت کند، اگر خودتان موتر ندارید می توانید از والدین دیگر بپرسید که می توانید از والدین دیگر بپرسید که آیا فرزندتان می تواند با آنها سوار شود یا خیر. اگر خودتان نیز می خواهید همراە شوید، و جا برای شما نیز موجود می باشد، بسیار خوب می شود کە شما نیز همراە آنها سفر کنید. بسیاری از تیم ها / گروه های تمرینی حمل و نقل مشترک را برای کودکان در فعالیت های خارج از منطقه محلی ترتیب می دهند. اگر در این مورد یا موارد دیگر پرسشی دارید، همیشه می توانید از مربی یا هر یک از سرپرستان دیگر سۆال کنید.

ورزش نیاز به تلاش شما دارد

تیم ورزشی توسط والدین و سایر افرادی که به طور داوطلبانه کار میکنند، اداره می شود. برخی می خواهند مربی شوند، دیگران می توانند والدین تماسی باشند، و تعدادی نیز باید در نگهداری تجهیزات، تاسیسات، امور مالی و سازمان دهی کمک کنند. این یک امر عادی است که والدین داوطلب می شوند تا بتوان بە کودکان فرصت های خوبی برای تمرین / فعالیت دادە شود. اگر قادر به شرکت در این جلسه نیستید، مهم است که این موضوع را مطلع کنید و اعلام کنید کە در فرصت بعدی آمادە کمک کردن می باشید. با کار داوطلبانە جمعی بدون دستمزد، میتوان اطمینان حاصل کرد که هرچه بیشتر کودکان و جوانان می توانند در ورزشهای سازمان یافته شرکت کنند.

بسیاری از باشگاه ها دارای سالن تمرین و تاسیسات باشگاهی هستند که مستلزم هزینە کردن برای حفظ و نگهداری آنها می باشد. کار داوطلبانە بدون دستمزد همچنین به کاهش مبلغی کە خود خانوادەها باید برای فرزندشان بپردازند، کمک می کند. از طریق کار داوطلبانە بدون دستمزد ، با دیگران اشنا می شوید و حس کار در جهت یک هدف مشترک اغلب برای کسانی که در آن شرکت می کنند، پاداش آور است. بسیاری از آنها از طریق شبکه دوستان در ورزش، دوستی های پایدار ایجاد می کنند. این که چە نوع و تا چە اندازە شما می توانید کار داوطلبانە بدون دستمزد انجام دهید، میتواند از ورزشی بە ورزش دیگر و از باشگاهی به باشگاه دیگر متفاوت باشد. از همه کمک و مشارکت ها قدردانی می شود.

ما یارانه های عمومی را از:

Logo
Logo

ما را دنبال کنید:

Facebook logo