در این قسمت بە این موضوع گوش دهید:

ورزش معلولین

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

پاراییدرت ورزشی برای افراد دارای معلولیت جسمی و ذهنی می باشد و در ناروی، برای همه، بدون توجه به توانایی و میزان معلولیت، شرایطی فراهم می شود تا لذت ورزشی را تجربه کنند. و امکانات بسیار زیاد است، زیرا 55 فدراسیون ویژه پیشنهاد دارند و در اینجا شما می توانید علاوە بر ورزشهای دیگر فوتبال ، جودو ، قایقرانی و زمین کف را پیدا کنید. در ورزش معلولین چهار گروه هدف وجود دارد و افرادی با کاهش تحرک، کم شنوایی، کم بینایی و معلولیت ذهنی وجود دارند.

بازی:

ورزش معلولین

پاراایدرت یک اصطلاح رایج است و به عنوان یک ورزش برای افراد معلول جسمی و ذهنی تعریف می شود. در ناروی، آنها می خواهند هماهنگی هایی را انجام دهند تا همه بتوانند بدون توجه به توانایی و سطح عملکرد، لذت ورزش را تجربه کنند. بیش از ١١٠٠٠ معلول بخشی از تیم های ورزشی در نروژ هستند و البته جا برای بسیاری دیگر نیز وجود دارد. آیا می خواهید ورزش کردن را شروع کنید، یا به عنوان مربی کار کنید، در هیئت مدیره یا موارد دیگر شرکت کنید؟ سپس می توانید با کسی در شورای ورزش، شهرداری، ناحیه ورزشی یا کنفدراسیون ورزشی نروژ تماس بگیرید، زیرا این شانس خوبی است که بتوانید در ورزش معلولین فعال باشید. در نروژ، تمام ٥٥ فدراسیون ویژه زیر چتر ورزش معلولین قرار دارند. این شامل همە از فوتبال، جودو، قایقرانی، کوهنوردی، اسب سواری گرفتە تا فلوربال (هاکی داخل سالن) می شود. بنابراین امکانات بسیار زیاد است.

در ورزش معلولین چهار گروه موردنظر می باشند، افرادی با کاهش تحرک، کم شنوایی، کم بینایی و معلولیت ذهنی.

بسیاری از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان به دلیل حرکات کنترل نشده یا اختلال در عملکرد / کمبود عملکرد در پاها، بازوها یا دستها، دچار کاهش توانایی حرکت شدەاند. این می تواند هم دائمی باشد و یا برای مدت زمان کوتاهی، مثلاً به دلیل شکستگی استخوان یا به دلیل شرایط جسمی دائمی مادرزادی، سن یا جراحات و صدمات. تیم های ورزشی در نروژ امکانات خوبی برای معلولان فراهم می کنند، هم در مواردی که افراد معلول در فعالیت های معمولی شرکت دادە می شوند یا در گروه های خاص خود مشغول فعالیتهای مناسب وضعیت خود هستند. برای اینکه افراد معلول بتوانند در ورزش شرکت کنند، تعدادی موارد کمکی برای انجام این فعالیت ها ایجاد شده است.

همە بدون توجە بە سن و سالشان می توانند از NAV برای انجام این فعالیتها درخواست کمک مالی کنند. کسانی کە کمتر از ٢٦ سال سن داشتە باشند، از پرداخت مبلغی کە باید خودشان پرداخت کنند، معاف می شوند. برای کسانی کە سنشان بیشتر از ٢٦ سال باشد، مبلغی کە باید پرداخت کنند حداکثر ٤٠٠٠ کرون برای هر مورد کمکی برای انجام این فعالیت می باشد.

همچنین برای افراد کم بینا، پیشنهادهای خوب زیادی در نروژ ارائه شده است. در اینجا همان مورد صدق می کند که می توان بە این فعالیتها بپردازند، حال چە این فعالیتها معمولی باشد یا در گروه های جداگانه ای که مناسب وضعیتشان است. افراد کم بینا غالباً به همراه نیاز دارند و هم در تیم های ورزشی و هم بە هنگام مسابقات معمولاً افرادی هستند کە بە صورت داوطلبانە به عنوان همراه کار می کنند. شاید این کاری باشد که دوست دارید به عنوان والدین انجام دهید؟ کنفدراسیون ورزشی نروژ دوره هایی دارد که شما را آمادە می کند کە به عنوان یک همراه داوطلب همکاری کنید. آیا ممکن است کە شما به یک دوست تمرین نیاز داشته باشید؟ در بسیاری از شهرداریها در رابطە با تمرینات نفراتی هستند کە می توان با آنها تماس گرفت، این به عنوان بخشی از سرویس خدمات تماسی شهرداری، می باشد. اینها افرادی هستند که ورزش و فعالیت کردن را دوست داشتە و دوره ای را گذرانده اند.

کم شنوایی مفهوم گسترده ای است و درجات و انواع مختلفی از کم شنوایی وجود دارد. ناشنوایی یک کم شنوایی با درجه بالا، مادرزادی یا اکتسابی ، که منجر به کاهش احتمال درک گفتار یا توانایی کنترل گفتار خود می شود. اگر گوش شما سنگین است، این یک حالت ملایم تری است، چون شما حرفهای زدە شدە را می فهمید و قادر بە  کنترل زبان خود هستید. کسانی که گوششان سنگین است، اغلب برای عملکرد بهتر در زندگی روزمره خود از سمعک کمک می گیرند. ورزش برای افراد کم شنوا از اوایل سال ١٩٢٥ سازماندهی شد. امروزە در نروژ هشت تیم ورزشی مجزا برای افراد کم شنوا در وجود دارد، اما متأسفانه در بخش شمالی منطقە تروندهایم هیچ تیمی وجود ندارد. برای شنیدن اینکه چه نوع امکاناتی برای شما در نظر گرفته شده است، با شورای ورزش یا شهرداری تماس بگیرید.

همچنین امکانات خوبی برای معلولان ذهنی در تیم های ورزشی در نروژ وجود دارد. شما می توانید در فعالیتهای معمولی یا در گروه های خاص خود مشغول فعالیتهای مناسب وضعیت خود باشید. حتی اگر معلول ذهنی باشید نیز می توانید در ورزش بسیار پیشرفت کنید. یک دختر در Stabæk در مجموع ٤١ طلا در ژیمناستیک موزون بدست آوردە و به عنوان اولین مربی دارای سندرم داون از نروژ در المپیک ویژه شناخته شده است. بنابراین شما علیرغم عقب ماندگی، می توانید هم یک ورزشکار و هم یک مربی شوید.

هنگام شرکت در مسابقات ، شرکت کنندگان بر اساس میزان شدت معلولیت طبقه بندی می شوند، تا رقابت تا حد امکان عادلانه باشد. برای کسانی که جاه طلب هستند، هدف می تواند شرکت در مسابقات کشوری نروژ یا پیوستن به بازی های پارالمپیک بە نمایندگی از کشور نروژ، المپیک ناشنوایان یا بازیهای جهانی المپیک مخصوص با پرچم بر روی سینه باشد.

ما یارانه های عمومی را از:

Logo
Logo

ما را دنبال کنید:

Facebook logo