در این قسمت بە این موضوع گوش دهید:

ورزش پاک

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

ورزش پاک به این معنی است که باید به همه فرصت شرکت در شرایط برابر دادە شود. استفاده از روشهای مصنوعی یا غیرقانونی برای بهتر شدن در یک ورزش مجاز نیست. مهم است که این ورزش را از تقلب و تأثیرات بد دور نگه دارید و از قوانین بازی جوانمردانه این ورزش پیروی کنید. شما به عنوان والدین باید نگرش خوبی از خود نشان دهید و الگوی مثبتی برای فرزندان باشید. اگر مطمئن نیستید که چه چیزی درست است یا نه، با یکی از اعضای تیم ورزشی تماس بگیرید.

بازی:

ورزش پاک

ایده پشت ورزش های پاک این است که همه باید بتوانند در شرایط برابر شرکت کنند. و نباید از روش های مصنوعی یا غیرقانونی برای بهتر شدن از رقبا استفاده کرد. بازی جوانمردانه برای محافظت از ارزش های این ورزش می باشد. این باید به پاکسازی ورزش از تقلب و تأثیر منفی کمک کند، اطمینان حاصل کند که محیط دوروبر ورزش تحت تأثیر امنیت و احترام باشد، به طوری که همه در محیط و اطراف ورزش بتوانند احساس کنند که شرکت در این ورزش چیزی را عاید آنها می کند، حالا خواه فعال، مسئول و یا تماشاگر باشند. پس این مهم است که از نگرش ها و ارزش های خود آگاهی داشته و این نگرشها و ارزشها با ورزش مطابقت داشته باشند. یک الگو باشید، مشوق بازی جوانمردانه باشید و آگاە باشید که تقلب درست نیست. اگر شما به عنوان یک ورزشکار فعال یا والدین با یک معضل اخلاقی یا معنوی مواجە شدید، یا مطمئن نبودید که این موضوع اشکال دارد یە نە، با یک مربی ، مدیر یا شخص دیگری در این ورزش تماس بگیرید. به عنوان مثال، بسیاری از افراد از مکمل های غذایی استفاده می کنند که منابع غلیظ مواد مغذی یا سایر مواد دارای اثر تغذیه ای یا فیزیولوژیکی هستند. این ریسک وجود دارد که ممکن است برخی از مکمل های غذایی آلوده باشند، به این معنی که این محصول حاوی مواد ممنوعه از لیست دوپینگ می باشد و در فهرست مشخصات محصول،  این مسئلە درج نشدە است.

دوپینگ نوعی تقلب است و اغلب صحبت درمورد داروهایی است که برای افزایش توانایی مصرف می شود.

همه ورزشکاران در ناروی باید از تصمیمگیری های کنفدراسیون ورزشی ناروی و کمیته المپیک و پارالمپیک درباره دوپینگ پیروی کنند.

تیم های ورزشی و سازمان ورزش نمی توانند قوانین دوپینگ خود را داشته باشند. آنها باید از مقررات تعیین شده در قوانین بین المللی در زمینه دوپینگ پیروی کنند.

موارد مختلفی وجود دارد که تخلف محسوب می شود مانند وجود ماده ممنوعه در بدن شما، استفاده از روش ممنوع (مانند ساختمان های بلند در نروژ)، اگر از ارائه نمونه امتناع کنید، تلاش کردن برای از بین بردن نمونه، وارد کردن مواد ممنوعه را به نروژ یا اگر با مربی یا مدیری ارتباط دارید که به دلیل محکومیت دوپینگ از حضور در این ورزش محروم شدە است.

مسئلە اصلی در  ورزش این است که فرد باید بدون هیچ نوع تقلبی در آن شرکت کند.

ما یارانه های عمومی را از:

Logo
Logo

ما را دنبال کنید:

Facebook logo