እዚ ዝስዕብ ክፋል ስምዓዮ:

ስፖርት ከም ማሕበር

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

ስፖርት ኣብ ኖርወይ ሓደ ዓቢ ውድብ ወይ ማሕበር ስለዝኾነ ኣብ ብዙሕ ደረጃታት ዝተኻፋፈለ እዩ። እዚ ድማ ሽማግለ ኣመሓደርቲ ስፖርት፡ ምምሕዳር ኮሚሽን ስፖርት ኖርወይ፡ ፍሉያት ኮሚሽናት፡ ስፖርታዊ ክልላት፡ ፍሉያት ክልላት፡ ሽማግለ ስፖርትን ጋንታታት ስፖርትን ብዙሕ ካልእን ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ኣብ ባይቶ ስፖርት ኣብ መጻኢ ከመይ ክኸውን ከምዘለዎ ዝውሰን። ኣብ ኖርወይ ንጥፈታት ስፖርት ክዉን ንምግባር ነፍስ ወከፍ ደረጃ ባይታ ንምጥጣሕ ነናቱ ዕማማት ኣሎዎ።

ንክትሰምዕ ጠውቅ:

ስፖርት ከም ማሕበር/ውድብ

. ኮሚሽን ስፖርት ኖርወይን ኮሚቴ ኦሊምፒክስን ፓራኦሊምፒክስን(NIF) 55 ፍሉያት ኮሚሽናት፡ 17 ክልላት ስፖርት፡375 ሽማግለታት ስፖርትን 10787 ጋንታታት ስፖርትን ዘጠቓለለ ኮይኑ ቀረባ 2.100.000 ኣባላት ድማ ኣሎዎ። ባይቶ ስፖርት ኣብ ከክልተ ዓመት ብምእካብ መዳያት ስፖርት ኣብ መጻኢ ከመይ ክኸውን ከምዘለዎ ይውስኑ። ውሳኔታት ባይቶ ስፖርት ናይ ምትግባር ሓላፍነት ዝስከም ድማ ሽማግለ ኣመሓደርቲ ስፖርት እዮም። ፍሉያት ኮሚሽናት  ከም ኩዕሶ እግሪ፡ ስኪን ቮሊቦልን ነቶም ዝተፈላለዩ ጨናፍራት ስፖርት ይውድቡዎን ይመርሑዎን እዮም፡ ከምኡውን ውድድራት ከካይዱን እቲ ናቶም ጨንፈር ስፖርት ብሃገር ደረጃን ኣህጉራዊ ደረጃን ከማዕብሉዎ ሓላፍነት ይስከሙ።

እቶም ኣብ ምምሕዳር ኮሚሽን ስፖርት ኖርወይ ዝሰርሑ ሰባት ንፍሉያት ኮሚሽናት ስፖርታዊ ክልላትን ወኪሎም ብዝሕ ዝበሉ ዕማማት እዮም ዝዓሙ፡ ንኣብነት ከም ምስ መንግስታዊ ኣካላት ምርኻብ፡ ምልክታታት ምስዳድን ፡ ምክፍፋል ገንዘብ ስፖርትን።

ክልላት ስፖርት ኣብ ጆግራፍያዊ ዞባታት ዝተኸፋፈላ ኮይነን ናተን ዕማም ድማ ኣብ መንጎ ፍሉያት ክልላት፡ ጋንታታት ስፖርት፡ ውድባዊ ኣካል መዳያት ስፖርትን ዞባዊ ምምሕዳርን ዘሎ ምትሕብባር ከምዝድንፍዕ ምግባር እዩ። ከም ተወሳኺ እዘን ክልላት ኣብ ቁጠባዊ፡ምምሕዳራውን ውድባውን መዳያት ንጋንታታት ስፖርት ምኽርን ማዕዳን ክህባ ኣለወን።

ነፍስ ወከፍ ፍሉይ ኮሚሽን ናቱ ፍሉይ ክልል ኣሎዎ። ናቶም ዕማም ድማ ኣብ ዞቦታት ዘሎ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት ምምሕዳር እዩ። ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዕማማቶም ድማ ትምህርታዊ ስጉምትታት ምትግባርን ጻወታታትን፡ውድዳራትን ተመሳሳልን ምፍጻምን እዩ። ንኣብነት ክልል ኩዕሶ ትሩምስ ኣብ ኩሉ ተኸታታሊ ውድድራት ኩዕሶ ናይ ትሩምስ ፕሮግራም ጻወታታት ይምድቡ ምኽንያቱ ናቶም ሓላፍነት ስለዝኾነ። እዚ ማለት ኣብቶም ጻወታታት ከም ዳኛታት ዘገልግሉ ምቑጻር ውን ናቶም ሓላፍነት እዩ።

ሽማግለታት ስፖርት ኩለን ኣባላት ኮሚሽን ስፖርት ኖርወይ ዝኾና ኣብ ሓደ ኮሙነ ዝርከባ  ጋንታታት ስፖርት ዘጠቓለላ እየን። ካብ ሰለስተ ጋንታታት ስፖርት ንላዕሊ ዘለወን ኮሙነታት ብመሰረት ሕጊ ኮሚሽን ስፖርት ኖርወይ ብሽማግለ ስፖርት ክጥርነፋ ኣለወን። ዘጠቓልለን ሽማግለ ስፖርት ክምስርታ ኣለወን። ገለ ካብቲ ዝዓሙዎ ዕማማት ድማ እተን ጋንታታት ስፖርት ሜዳታት ስፖርት ክሳብ ክንደይ የድልየን ከምዘሎ ንሰበ-ስልጣን ኮሙነ ምሕባር፡ ካብ መንግስቲ ዝወሃብ ገንዘባዊ ሓገዝ ንከባብያዊ ጋንታታትን ማሕበራትን ምዕዳልን ንጋንታታት ስፖርት ምሕዋስን እዩ። ገሊአን ኮሙነታት ኣብ ሽማግለ ተቖጺሮም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ኣለወን፡ ይኹን ደኣ እምበር ዝበዝሑ ሽማግለታት ስፖርት ካብ ዝተፈላለዩ ጋንታታት ስፖርት ኮሙነ ዝተዋጽኡ ብወለንትኦም ዝሰርሑ ኣባላት እዩ ዘለወን።

ጋንታታት ስፖርት ኖርወይ ነጻ ማሕበራት ኮይነን ኣባላተን ውልቀ-ሰባት እዮም፡ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ ዝተመርጹ ሽማግለታት ይመሓደራ። ኣብታ ጋንታ ስፖርት ድማ ዓመታዊ ዝካየድ ጉባአ እዩ ድማ ዝለዓለ ሰበ-ስልጣን ዘቑውም። ዝኾነ ሰብ ንሓንቲ ጋንታ ስፖርት ክውንና ኣይክእልን እዩ፡ ምኽንያቱ እታ ጋንታ ስፖርት ርእሰ-ዋንነት ስለዘለዋ። ዕላማ ጋንታ ስፖርት ስፖርት ምክያድ እዩ። ዝደለየ ሰብ ኣባልነት ክሓትት ይኽእል እዩ። ከምኡውን ክትወዳደር ትደሊ እንተኾይንካ ኣባል ናይ ሓንቲ ጋንታ ስፖርት ክትከውን ኣለካ።

.ዝተወሰኑ ቅጥዕታት ውን ክኽተላ ኣለወን። ሓንቲ ጋንታ ስፖርት ኣባላት ሽማግለ ዝሕዙዎ ኣድለይቲ ዕማማት፡ ኮሚቴ ምርጫ፡ ኮሚቴ ቁጽጽርን ካልኦት ብዓመታዊ ጉባአ ዝውሰኑ ዕማማትን ሓላፍነታትን ክትመርጽ ኣለዋ። ነዚ ሓላፍነት ክስከሙዎ ዝምረጹ ሰባት ክምረጹ ብቑዓት ክኾኑ ኣለዎም። እዚ ማለት ክፍሊት ኣባልነት ዝኸፈሉ፡ 15 ዓመታት ዝመልኡን ብውሑዱ ንሓደ ወርሒ ኣባላት ዝነበሩ ክኾኑ ኣሎዎም።

ሓደ ዓይነት ስፖርት ጥራሕ ተካይድ ጋንታ ስፖርት ፍልይቲ ጋንታ ስፖርት ትበሃል፡ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት ዘካይዳ ጋንታታት ስፖርት ድማ ብዙሓት ስፖርት ተካይድ ጋንታ (fleridrettslag) ትበሃል። ስፖርታዊ ጋንታታት ትካላት ካብ ቦታታት ስራሕን ሞያዊ ዓንኬላትን እየን ኣባላት ዝውድባ።

ካብ መንግስታዊ ሓገዝ ይውሃበና::

Logo
Logo

ብሶሻል ሜድያ ክትካታተለና ትኽእል

Facebook logo