Kuuntele episodi:

Sportin mooli ja arvopohja

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Norjassa sportin tullee työtelä sen etheen ette kaikki ihmiset saa maholisuuen olla sportissa matkassa, riippumatta heän sukupuolesta, ijästä, funksjuunitasosta taikka sosiaalisesta ja etnisestä taustasta. Se meinaa ette kaikki lapset jokka halluu tulla sportthiin, het oon tervetullheita sporttilaakeihin. Se oon kans moolina ette sportti-ilo oon keskelä toiminnassa, niin ette lapsi oon myötä suojaisessa ja hyvissä yhtheispiireissä. Sportin arvot oon olla leikkivä, ambisiöösi, reilu ja inkludeeraava.

Pellaa:

Sportin mooli ja arvopohja

Norjassa sportti oon avoin kaikile ihmisille, riippumatta heänsukupuolesta, ijästä eli funksjuunitasosta, ja riippumatta heän sosiaalisestaeli etnisestä taustasta. Tämä meinaa,ette jos löyät aktiviteetin jota sie ja lapsesi haluatta tehä, ja semmonenaktiviteetti oon olemassa kotipaikala, niin teät toivotethaan avosylin tervetullheiksisporttilaakhiin eli -föreninkhiin. Toivomus oon ette useammat ihmiset haluavathommata sportin kans ja ette net jää moneksi vuojeks näihin hommhiin. Siksiyhteinen somanpito oon tähelistä, riippumatta siitä, millä tasola sie oletsportissa. Norjan Idrettsforbundin visjuuni oon «Sportti-iloa kaikile». Moolioon ette kaikki saa kokea oppimista, kehittymistä ja triivastumista,turvalisessa ja hyvässä miljöössä. Kaikila, riippumatta taustasta, oon omapaikka sportissa. Osalistujat ja raavaspersuunat häätyy kokea, etteaktiviteetit perustuu Fair playhin, ja ette oikeuenmukaisuus, samfunninmonipuolisuus ja tasa-arvo aina ovat sportin pohjana. Aktiivisheen sportthiinosalistuminen, sporttilaakin kautta,pitäisi olla maholisuus kaikile koko elämän ajan. Elinikänen sportinilo meinaamuun myötä ettei kukhaan tarvi kokea diskrimineerinkiä. Sporttitarjous oonoltava inkludeeraava, räätälöity, hyvvää laatua ja sportin arvoihin pykätty.

Sportti oon rakennettuperusarvoitten pääle. 2019 Sporttitinka päätti ette sportin uuet arvot ovat:leikkivä, ambisiöösi, rehelinen ja inkludeeraava. Mutta mitä met meinaamanäitten arvoitten kans?

Leikkivä sportti meinaa ette metpiämä huolen sportin ilosta, leikistä ja tietonankaruuesta. Leikkiä saataa tehäyksin eli toisten kanssa, sportissa eli sportin ulkopuolela. Sportti ei oletyhä tulla hyvä yhessä sportissa, se oon kans ette saapi olla vaihtelevissaaktiviteeteissa. Pallosportissa voipi esimerkiksi pelata palloa yksin koska seoon sommaa ja sillälaila kehittäät teknisiä taitoja.

Lapset oppiva ussein uusia taitojaleikkimällä. Sportti oon leikkiä. Sportti halluu luo’a aktiivisuuen ilonriippumatta resultaateista. Aktiviteetti ja sportti pitäis tuo’a hymynhuulheen. Oon tähelistä, ette aktiviteetit tarjoaa hyviä elämyksiä, vaikka sekans oon kilpailua.

Olla ambisiöösi oon olla tietonenomista moolista. Ja ette oon planeerattu lähestymis-tapa ommaan kehityksheen.Kaikki halluu kokea tulla paremaksi omassa sporttissa. Kans sportinorganisasjuuni halluu kehittyä ja tulla paremaksi, se oon kans osa tätäperusarvoa. Sportissa oon lupa olla ambisiöösi. Kysy mielelä treenarilta mitäsie häyt tehä tulla paremaksi ja kunka sie pitäisit treenata. Tällälaila siesaat tietää mitä sie häyt tehä itte ja saatat treenata kans treeninkienulkopuolela. Uusien taitojen oppiminen ja se ette kokkee hallita asioitaparemmin ja paremmin, oon positiivista, koska se luo iloa ja itteluottamusta jalissää motivaatiota. Se inspireeraa kans laitamhaan uusia tavoitteita.

Fair play ja rehellisyys ovat erittäin tärkeitä sportissa. Oontähelistä följätä reekeliitä, sekä treeneissä ja muissa tapahtumissa.Erilaisissa sporteissa oon omat reekelit, ja niin kans sporttilaakeissa.Moolina oon ette kaikkia kohelhaan kunnioittavasti vaikka ei aina olisi sammaamieltä heän kans. Sen takia ei sais huijata ja juksata, eikä freistata venyttääreekeliitä. Oon tärkeä toimia rehelisesti kaikissa yhteyksissä. Johtajat,treenarit ja raavaspersuunat häätyy olla hyvät roolimallit.

Inkludeerava meinaa ette sportti oon organisasjuuni joka luoturvalisuutta ja huolehtii kaikista. Triivastuminen ja hyvät relasjuunit ovattärkeät sportissa.  Kaikkien pitää saa’aolla myötä omala tahola ja omala tasola. Inkludeerava koskee kans meänorganisasjuunia, jossa kaikkien ääni oon yhtä arvokas. NorjanIdrettsforbundillä oon siis moolina ette samfynnin monipuolisuus näkkyysportissa. Inkludeerava sportti yhistää paikalismiljöön ja samfynnin. Sinuatoivotelhaan avosylin tervetulheeksi jos sie halluut olla myötäsporttilaakissa. Ja sporttilaakissa sie saat uuen miljöön missä sie saatatsaaha uusia ystäviä. Niin se oon, sekä lapsile ja raavaspersuunille.

Vapaehtoisuus ja dugnadi ovat sportin ja klubien fundamentti,ja se oon siksi tärkeä pittää huolen siitä ette kaikki triivastuu.

Myös demokratia oon tähelinen osa sportin organisasjuunia.Kaikila jäsenillä oon maholisuus ilmaista oman meiningin. Mutta oon tärkeäkunnioittaa ja kokkoontua enemmistön päätöksen ympäri.

Net jokka halluuvat tehä pikkusen enemän pyyethään olemhaanjohtajia ja treenareita. Johtajana eli treenarina sie olet myötä vettäämässäklubin siihen positivisheen sunthaan joka organisasjuuni oon päätäny. Silloinoon tärkeä ette oon lujaali klubile ja muile jäsenille, ja ette följää sportinarvoja, mooleja ja reekeliitä.  

Kaikkia ihmisiä tulisi kohella kunnioittavasti. Sportissaihminen saa olla erilainen ja kuiten olla yhtä arvokas.

Met saamma rahakuurtoa näiltä:

Logo
Logo

Kuoraa meitä sosiaalisissa medioissa:

Facebook logo