Kuuntele episodi:

Dugnaadi – norjalaisen sportin syän

Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport
Mennesker som elsker å utøve sin sport

Dugnaadi oon keskeisessä roolissa norjalaisessa sportissa. Ilman vapaaehtosuutta ja ilman dugnaadeja sporttilaakien toimi olisi vaikiaa. Se oon tavallista ette vanhemmat ja muut vapaaehtoset ihmiset oon aktiivisia lokaaleissa klubeissa, ja niin siis mahollisen moni lapsi saa olla matkassa rakkaassa aktiviteetissä. Vapaaehtosena oleminen oon rohki positiivinen asia. Tule sieki matkhaan.

Pellaa:

Dugnaadi antaa kaikile maholisuuen osalistua yhtheispiirhiin

Dugnaadihanoon norjalaisen sportin syän. Se oon vanhemat, rahvaat ja muut engasjeeratutihmiset jokka pyörittävät sporttilaakin vapaaehtosella työlä.Joku halluu olla treenari, joku halluu ollavanhemmiitten kontakti ja joku oon matkassa pitämässä kontrollia vehkeitten,tavaroitten, anläggien, raha-asioitten taikka organisasjuunin kanssa. Se oonrohki tavalista joka paikassa ette vanhemat häätyy työtelä vapaaehtosesti niinette kläpit saat maholisuuen treenata ja tierata. Se oon dugnaadin kautta ettemet annama maholisen monele lapsile ja nuorile maholisuuen olla myötäsportissa. 

Dugnaadioon vapaehtoista työtä mikkä vanhemmat häätyy tehä autaaks laakia eli klubia.Monila klubeila oon taloja ja paanoja mihin toiminthaan tarvii rahhaa. Dugnaadikans vähenttää jokaisen perheen rahankäyttö, esimerkiksi ko laaki reissaaturnauksheen tai köpeihiin. Dugnaadilla sie opastut muihin ja tet työtelettäsammaa moolia vasten. Se varieeraa sportista sporthiin ja klubista klubhiinkunka paljon ja minkälaista dugnaadia häätyy tehä.  

Dugnaadiesimerkkejävoi olla vaikka minkälaisia: Olla vahtina arrangementeissä, työteläkaffilassa ja myyä voffeleita, bryysiä, kaffia tai muuta, ollaparkeerinkivahtina, leipoa kakkuja, istua sekretariaatissa, kirjoittaadiploomeja taikka vaikka jakkaa niitä. Hyvin useasti oon kans paljon työtäennen ja jälkhiin arrangementtejä jossa juuri sie saatat olla matkassa. 

Se maksaapaljon reisata ja met haluma ette kaikki saapi olla myötä huolimatta perheittenrahasituasjuunista. Rahoja saattaa korjata monela tavala. Yksi konkreettinen eksemppelioon kovota flaskuja ja pantata net. Siihen työhön met tarvima paljon ihmisii:joku joka kirjoittaa lappuja, laittaa net postikasshaan, joku joka hakkeeflaskut kläpiitten kans ja joku joka ajaa kauphaan, pantaa flaskut ja hakkeerahat. 

Toineneksemppeli saattaa olla vaikka kauppojen tavaroitten räknääminen: Kaupat häätyyräknätä kauppatavarat monta kertaa vuojessa. Vanhemat - ja kläpitkin jos net oontarpheeksi vanhoja, työtellee kaupoissa muutamia tiimoja räknäämässä tavaroita.Palkka siitä työstä mennee sporttilaakile. 

Met olemmaoikiasti kiini siitä ette kaikki, ja nimenomhaan kaikki, tekkeevapaaehtostyötä sporttiklubile. Jos sie et pysty olemhaan matkassa tavalisissadugnaadeissa, sie saatat kuiten kysyä laakilta jos sie voisit tehä muitaasioita. Voitko tehä ruokaa, olla kuskana, tehä fyysistä työtä, pitäärägnskaappia tai vaikkapa olla treenari? Jos sie et pysty olemhaan matkassa,oon rohki tähelistä ette sie mellaat meitä siitä, ja vaikkapas tarjoat ollamatkassa jonkun toisen kerran. Ja jos sinulla oon omia ideoita,- niin otarohkiasti kontaktia treenarin taikka vanhemmiittenkontaktin kanssa. 

Met saamma rahakuurtoa näiltä:

Logo
Logo

Kuoraa meitä sosiaalisissa medioissa:

Facebook logo