حول

Girl throwing a volleyball

حول

مهتم بالمجلس الرياضي؟ إقرأ عنا و عن مرشد الأنشطة هنا

Aktivitetsguide – Veien til deltagelse

Hva

Aktivitetsguiden.no er et nettsted for å fremme kunnskap og økt forståelse for deltagelse i norsk idrett.

Aktivitetsguide.no er også ment som en ekstra støtte til de idrettsrådene som har aktivitetsguide som et tiltak for å hjelpe barn til deltakelse i norsk idrett. Nettsiden kan også benyttes av andre som selvstendig verktøy for økt inkludering i idretten. Det gjelder både familier, offentlige institusjoner, kommuner og idretten selv.

Hvorfor

Aktivitetsguide handler om å gi alle barn og unge som ønsker det et innenforskap i norsk idrett. Sosial eksklusjon og utenforskap er en av de største konsekvensene for barn som lever opp i lavinntektsfamilier i Norge i dag. Det eksisterer både kulturelle og økonomiske barrierer for deltagelse i idrett. Det er dette aktivitetsguiden.no er ment å være et bidrag for å motvirke.

Hvordan

Aktivitetsguide har sin opprinnelse og virke ut fra et familie perspektiv. Vi kan vanskelig se for oss barns deltagelse i norsk idrett uten foresattes involvering i en eller annen form. I tillegg er foresatte og andre frivillige den største ressursen i norsk idrett. Det er derfor viktig å engasjere og involvere de som er ny i idretten så tidlig som mulig, både for barnets del, for de foresatte sin del og for idretten. Aktivitetsguide er brobyggeren som setter familiene i kontakt med idretten og som sørger for at familiene får tilstrekkelig informasjon om hvordan den organiserte idretten fungerer. Aktivitetsguide bidrar til at klubbene  får bl.a. språkhjelp for å kommunisere med sine nye medlemmer.

Historien

Etter å ha drevet inkluderingsarbeid i idretten siden 2002 kom Tromsø Idrettsråd til et punkt der vi følte noe manglet. Idretten hadde mange ulike tilbud, men vi var ikke fornøyde med deltagelsen fra familier med innvandrerbakgrunn og lavinntektsfamilier. Noe manglet. Veien mellom dørstokken hjemme og inn i idrettshallen eller ut i skiløypa viste seg være for lang og kronglete for mange. Om du ikke kan kommunisere gjennom felles språk eller kanskje kommer fra en kultur/ tradisjon hvor idretten ikke er organisert slik den er i Norge, kan det være vanskelig. I tillegg vet vi at antallet barn som vokser opp i lavinntektsfamilier i Norge er økende, slik at den økonomiske barrieren også er stor for mange.

I 2014 bestemte Tromsø Idrettsråd for å teste ut sin teori om manglende støtte på veien inn i idretten bidro til utenforskap. Vi gjennomførte en liten pilot med egne midler som vi kalte Aktivitetsguide. Mohammed Ahamed (i Tromsø kalt Mo), nå fotballspiller på Tromsø idrettslag (TIL), men som på den tiden spilte påTromsdalen (TUIL), ble den første aktivitetsguiden i Tromsø og i Norge. Mo, kom selv til Norge fra Somalia som 2-åring og begynte å spille organisert fotball som 6-åring. Begge foreldrene hans fikk etter hvert jobb via nettverket de fikk gjennom sønnens fotball deltagelse. Mos deltagelse i fotballen hadde svært mange positive bivirkninger utenom bare det sportslige. Mo og hans familie ble integrert i samfunnet gjennom idretten.

Aktivitetsguidepiloten bekreftet våre mistanker: Det manglet et ledd i idrettens inkluderingskjede. Resultatet var overbevisende - over 20 barn ble inkludert de første månedene med Mo som aktivitetsguide.

I 2015 startetTromsø Idrettsråd et samarbeid med NAV Tromsø med inkludering som felles mål. I fellesskap ble det sendt en søknad til Arbeids og- velferdsdirektoratet (AVDIR)til det vi kalte Aktivitetsguideprosjektet. Gledelig nok fikk vi et tilskudd på500 000 kr til aktivitetsguide. NAV Tromsø ansatte på samme tid en person som skulle jobbe med å utvikle barneperspektivet og tiltak for lavinntektsfamilier i kommunen. Det ble innledet et nært samarbeid mellom Tromsø Idrettsråd og denne personen, der målet var i fellesskap å inkludere de mest sårbare barna ide familiene som hadde NAV som inntektskilde.

I 2016 søkte TromsøIdrettsråd midler hos Bufdir, etter at det ble klart at aktivitetsguide som tiltak lå utenfor AVDIR sine føringer på tilskudd. Her ble det avslag.Begrunnelsen var at tiltak som støttet tiltak hvor barn skulle være med i organisert idrett, ikke var tilskuddsberettiget. Dette overrasket oss i TromsøIdrettsråd, og vi startet derfor arbeidet med å endre disse føringene.Inkludering i idrett må ha som mål å inkludere barn og unge der de andre barna er – ikke henvist til egne tiltak. Bufdir henviste i 2016 også søknaden videre til Kulturdepartementet, hvor det også ble avslag. Alle var enige om at aktivitetsguide var et viktig og godt tiltak, men ingen ville støtte det.

Heldigvis, arbeidet mot Bufdir førte frem og i 2017 ble retningslinjene for disse midlene endret. Aktivitetsguide ble anerkjent og tilskuddsberettiget som et tiltak for inkludering av barn/unge i idrett.

Etter 2014 har en rekke andre idrettsråd og kommuner i Norge startet med aktivitetsguide som inkluderingstiltak. Idrettsråd med aktivitetsguide finner du annen plass på siden.

G3 prinsippet

Som en videreutvikling av aktivitetsguide lanseres den digitale aktivitetsguiden.no i november 2020. Nettsiden skal være et verktøy og et bidrag for inkludering, økt kunnskap og kulturforståelse for idretten i Norge. Et informasjonsarbeid vi aldri blir gode nok på og som stadig må utvikles i takt med tiden. Her er vårt slagord– Grunnleggende, Grundig og Gjentatt informasjon.

Basert på våre mål og erfaringer

Aktivitetsguide er:

• inkludering i idrett

• en veileder inn i idretten                

• brobygger mellom innvandrerfamilier og det norske samfunnet

• opplæring i norske verdier gjennom deltakelsen i idrett.

• opplæring og erfaring med frivillighet og dugnadsarbeid

• forebyggende barnevernsarbeid gjennom bl.a. økt voksenkontakt hos familier

• et bidrag for å utligne og forebygge helseforskjeller

• rettighetsarbeid – bl.a. gjennom fokus på at iNorge har jenter og gutter likestilt mulighet til idrettsdeltagelse

• opplæring i grunnleggende verdier slik som likeverdighet og demokrati

• tidsavgrenset hjelp og støtte til sårbarefamilier

• hjelp og støtte til klubbene og frivilligheten til oppgaver som kan oppleves utfordrende 

Aktivitetsguide jobber for:      

• barns rett til en fritidsaktivitet

• at alle som vil skal finne tilhørighet og fellesskap i idretten

• økt kunnskap om viktighet av aktivitet, idrett og folkehelse i familier hvor språk kan være en barriere

• tidlig involvering, ansvarliggjøring og myndiggjøring av foresatte

• å motvirke utenforskap som følge av lavinntekt/dårlig økonomi i familien

• å motvirke utenforskap pga. kultur/tradisjonsforskjeller og språkbarrierer

• å få flerejenter med innvandrerbakgrunn som deltar i idrett

• økt kunnskap og forståelse for forpliktelser og rettigheter som følger med å være medlem i en medlemsbasert organisasjon

• for å gi foresatte tilgang og muligheter tilstørre sosialt nettverk gjennom barns deltagelse i idrett

• økt forståelse og kunnskap i idretten når det gjelder barrierer for deltagelse

نتلقى إعانات عامة من

Logo
Logo

تابعنا على وسائل التواصل الإجتماعي

Facebook logo